Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023

            Od 1.1.2023 bola prijatá v poradí ďalšia novela zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

            Novelou bolo prijaté nové paragrafové znenie § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.

§ 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie:

„(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie za kalendárny mesiac podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. U zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Ak má súčasne zamestnanec uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, zamestnanec si môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len u jedného zamestnávateľa.

(3) Ak byt štátom podporovaného nájomného bývania užívajú viacerí zamestnanci, ktorí sú nájomcami príslušného bytu štátom podporovaného nájomného bývania, môže o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie požiadať len jeden z nich.

(4) Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

(5) Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie je splatný najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.“

            § 152c reflektuje prijatie zákona č. 222/2022 o štátnej podpore nájomného bývania (ďalej len „zákon o štátnej podpore nájomného bývania“). Podstatou je inštitút príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie. Ustanovenie dáva zamestnávateľovi možnosť (nie povinnosť) poskytnúť zamestnancovi príspevok na nájomné bývanie vo výške najviac 4€ za m2 podlahovej plochy bytu. Celková suma však nemôže presiahnuť 360 € za jeden kalendárny mesiac.

Pre poskytnutie takéhoto príspevku musia byť splnené dve podmienky:

  • zamestnanec musí byť v pracovnoprávnom pomere so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje,
  • uzavretá nájomná zmluva podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania.[1]

Ďalšiu novelu nachádzame v § 228a Dohoda o pracovnej činnosti . Zmena nastala v tom, že bola ustanovená možnosť vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac nie len na 10 hodín týždenne ale i na 520 hodín v kalendárnom roku, ak ide o výkon sezónnej práce podľa prílohy č.1b) ZP, na tieto účely sa dohoda o pracovnej činnosti označuje ako dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Ďalšou zmenou v tomto ustanovení je doplnení ods. 2, ktorý sa v minulý rokoch nenachádzal v ZP:

„(2) Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

  1. sa do rozsahu pracovnej činnosti započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
  2. priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.“

Dohodu o pracovnej činnosti možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov okrem dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorú možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa                   § 228a ods. 1 písm. b) je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, v

a) poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní

1. vybraných druhov ovocia, najmä jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek, jabĺk, hrušiek a višní,

2. viniča,

3. vybraných druhov zeleniny, najmä šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky, uhorky šalátovej a rajčiakov,

4. zemiakov,

5. chmeľu,

6. osivovej kukurice určenej na kastráciu,

7. rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode,

b) cestovnom ruchu pri

1. preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,

2. prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,

3. prevádzkovaní táborov,

4. prevádzke umelých vodných plôch,

5. prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,

6. prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,

7. prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,

c) potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a),

d) lesnom hospodárstve pri

1. produkcii lesného reprodukčného materiálu,

2. zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa.

K zmene prišlo aj v § 152 ods. 4 Zákonníka práce:

„Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.“

Od 1.1.2023 bude zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi stravovaciu poukážku v elektronickej forme. Od 1.1.2023 nahradia stravné lístky elektronické gastrokarty. V papierovej forme bude môcť zamestnávateľ poskytnúť stravný lístok len vtedy, ak použitie stravného lístku v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.[2]

Mgr. Simona Bednárová, právnik OZ DLV

11.1.2023


[1] Dostupné online, zo dňa 11.1.2023: https://www.epravo.sk/top/clanky/ake-novely-zakonnika-prace-mzeme-v-januari-2023-ocakavat-5564.html.

[2] Dostupné online, zo dňa 11.1.2023 na: https://www.mup.sk/33/od-1-1-2023-su-dalsie-tri-zmeny-zakonnika-prace-zavadzaju-ich-novely-222-2022-z-z-76-2021-z-z-248-2022-z-z-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAHFmUAz7IWaz1zMWLuYB6RYKTxl35IZqHww7pWV-1AwW/.