Rodičovský dôchodok

            Od 1.1.2023 vzniká nárok na rodičovský dôchodok. O nároku rozhoduje Sociálna poisťovňa a to najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku len v prípade, ak poberateľovi nárok vznikne a zašle mu písomné rozhodnutie.

Nárok vzniká:

  • poberateľom starobného dôchodku,
  • poberateľom invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
  • poberateľom výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,

v tom prípade, ak dieťa poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. V prípade, že nebudú naplnené podmienky pre rodičovský dôchodok, nárok nevzniká. Prispieť na rodičovský dôchodok môžu všetky deti poberateľa.

Rodičovský dôchodok sa priznáva biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi. Nemusia o rodičovský dôchodok osobitne požiadať, Sociálna poisťovňa ho prizná automaticky. Výnimkou je, ak by dieťa nesúhlasilo s tým, že nude jeho rodičom priznaný rodičovský dôchodok. V prípade, že si chce dieťa uplatniť výnimku, musí zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár: „Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok“ do 28.2.2023. Uvedený formulár je k dispozícií priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo priamo, v ktorejkoľvek pobočke. Podať vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné len raz ročne. Takéto vyhlásenie bude platné 5 rokov.

Formulár je možné doručiť 3 spôsobmi:

  • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne,
  • prostredníctvom pošty,
  • všeobecným podaním cez portál (www.slovensko.sk).

Dieťa sa môže rozhodnúť, či chce zasielať rodičovský dôchodok len jednému z rodičom alebo obom rodičom. Dieťa vo formulári vyplní údaje len o jednom rodičovi, ktorému si neželá zasielať rodičovský dôchodok. V prípade, že sa rozhodne dieťa zaslať formulár prostredníctvom pošty musí overiť svoj podpis (na matrika alebo u notára).

Čo sa týka odvodov na dôchodkové poistenie tie zostávajú rovnaké. Takéto priznanie rodičovského dôchodku neznamená zvýšenie poistného, prípadne zníženie dôchodkových dávok v budúcnosti.

Nárok na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol v roku 2023 bude každý kalendárny rok Sociálne poisťovňa posudzovať, pretože každý kalendárny rok musia byť splnené podmienky nároku na rodičovská dôchodok a určovať jeho výšku z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

Výška rodičovského dôchodku sa vypočíta z vymeriavacieho základu (hrubý príjem) dieťaťa z spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli hradené odvody na dôchodkové poistenie. Tzn., že dieťa nemusí byť zamestnané celých 12 mesiacov, pretože sa započítavajú všetky príjmy v danom kalendárnom roku. Výška rodičovského dôchodku je limitovaná. V roku 2023 bude maximálna výška rodičovského príspevku v sume 21,80€ mesačne. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021. Ak v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský dôchodok, z dôvodu, že jeho dieťa splnilo v roku 2021 podmienky na jeho výplatu, ale v roku 2022 už bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale pozastaví sa jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané s odvodmi na dôchodkové poistenie, výplata rodičovského dôchodku bude pokračovať od januára 2025.

            Rodičovský dôchodok sa vypláca spoločne so svojim dôchodkom. V prípade, že dieťa nevyplní formulár do 28.2.2023, Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky o vzniku nároku najneskôr do 30.9.2023 a suma rodičovského dôchodku bude vyplatená jednorazovo. V nasledujúcich rokoch bude rodičom alebo osvojiteľom rodičovský dôchodok vyplatení v rovnakých mesačných termínoch, tak ako im je vyplatený svoj dôchodok. [1]

Mgr. Simona Bednárová, právnik OZ DLV

10.1.2023


[1] Dostupné online, zo dňa 10.1.2022 na: https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/dochodok/rodicovsky-dochodok-najcastejsie-otazky-odpovede .