O nás

O budúcnosti pracujúcich rozhodujeme dnes!

Základné informácie

Hlavným poslaním Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je naplnenie oprávnených požiadaviek jeho členov, ktoré smerujú k ochrane a zvyšovaniu ich sociálnych istôt prostredníctvom presadzovania progresívnej sociálnej a mzdovej politiky na zabezpečenie dôstojných životných a pracovných podmienok. Základným princípom činnosti odborového zväzu je princíp solidarity.

ČO PONÚKA Odborový zväz DREVO, LESY, VODA svojim členom?

Kde je spor, prinášame SÚLAD; tam, kde je chyba, prinášame NÁPRAVU; tam, kde je klamstvo, prinášame PRAVDU; tam, kde je pochybnosť, prinášame VIERU; a kde je beznádej, musíme priniesť NÁDEJ …“ Za všetkých funkcionárov a členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA dodávame „Máme veľa práce.“

Zastúpené odvetvia

Celulózo-papierenská sekcia

Efektívne využívanie domácich zdrojov dreva z hľadiska jeho environmentálneho prínosu pri zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny, ako aj na preukázanie hospodárskych a sociálnych výhod, ktoré vyplývajú najmä z vytvárania pridanej hodnoty a tvorby nových pracovných miest v tuzemsku a investícií do rozšírenia spracovateľských kapacít s ohľadom na objem a štruktúru dostupných zdrojov dreva predstavujú výzvu pre hospodársky rozvoj Slovenskej republiky.

Celulózo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Celulózo-papierenský priemysel je tradičný priemysel založený na obnoviteľnosti a recyklovateľnosti lignocelulózových zdrojov. Vďaka týmto atribútom má jedinečné miesto a potenciál na vytvorenie nových trvalo udržateľných príležitostí pre európske obehové hospodárstvo.


Postupnou ekologizáciou procesov podľa cieľov udržateľného rozvoja CEPI, ktorej cieľom je dekarbonizácia 80 % fosílnych zdrojov, by sa malo vytvoriť o 50 % viac výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. V celulózo-papierenskom priemysle preto možno očakávať inovácie vo viacerých oblastiach.

Drevárska a nábytkárska sekcia

Spracovanie dreva patrilo na území Slovenska vzhľadom na bohatstvo lesov k najstarším a najrozšírenejším výrobným činnostiam. Spoločnosti, ktoré sú zamerané na spracovanie dreva môžeme zaradiť do troch základných kategórií: drevársky priemysel, nábytkársky priemysel a celulózovo-papierenský priemysel.

Drevospracujúci priemysel môže mať pre slovenskú ekonomiku strategický význam. Zvýšenie finalizácie dreva v podmienkach Slovenskej republiky môže priniesť nielen viac pracovných príležitostí v regiónoch, kde je prístup k tejto surovine, ale predstavuje aj jednu z možností diverzifikácie rizika v prípade negatívnych zmien v aktuálne silových sektoroch slovenskej ekonomiky.

Zlepšenie využívania dostupných zdrojov na domácu spotrebu a obmedzenie vývozu suroviny v prospech jej domáceho spracovania môže výrazne posilniť pozíciu drevospracujúceho priemyslu pri napĺňaní cieľov zelenej ekonomiky a bioekonomiky.

Lesnícka sekcia

Slovenská republika sa zaraďuje medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou. Lesné hospodárstvo patrí medzi odvetvia národného hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenskej republiky. Lesy sú zároveň životným prostredím, aj výrobným prostriedkom, obnoviteľným prírodným zdrojom a súčasne zdrojom voľne dostupných úžitkov, producentom drevnej hmoty a ostatných obchodovateľných lesných produktov resp. služieb. Lesné hospodárstva je aj poskytovateľom celého súboru verejnoprospešných služieb, ktoré sa ekonomicky nezhodnocujú.

Rozvoj lesného hospodárstva v súčasnosti významným spôsobom ovplyvňujú viaceré faktory ekonomického a prírodného charakteru. Jedná sa o zmeny vo významnosti funkcií lesov, konflikty medzi „ekológiou“ a „ekonomikou“ hospodárenia v lese, vývoj cien drevnej hmoty na svetových trhoch, tlaky na zvyšovanie využívania lesnej biomasy na energetické účely, zvyšovanie počtu katastrofických situácií v lesoch, a v neposlednej miere aj pôsobenie klimatických zmien a ich dopady na lesné ekosystémy.

V rámci lesného hospodárstva v Slovenskej republike je deklarovaný eminentný záujem na kvalitnom životnom prostredí, ktoré bude efektívne spravované a chránené, pri súčasnom vytvorení priestoru pre produkciu strategickej suroviny pre slovenský drevospracujúci priemysel.

Sekcia vodárenských spoločností

Vodárenské spoločnosti zabezpečujú poskytovanie vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Ich cieľom je aktívne prispievať k ochrane zdravia obyvateľstva (výroba a dodávka pitnej vody) a ochrane životného prostredia (zachytávanie, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a spracovanie kalov).

Vodárenské spoločnosti zásobujú 5 459 578 obyvateľov Slovenskej republiky pitnou vodou a ročne vyrobia 291 887 000 m3 vody. Z celkovej vody na svete môže byť použitej na pitie menej ako jedno percento.

Prioritou každej vodárenskej spoločnosti je kvalita vody distribuovanej vo vodovodných sieťach a samozrejme aj kvalita vody, ktorá sa dostáva späť do prírody po jej vyčistení v čistiarňach odpadových vôd.

Pitná voda sa považuje za jeden z najväčších celosvetových problémov budúcnosti ľudstva. Napriek tomu, že je jednou z najrozšírenejších látok na zemi, je na prvom mieste z piatich základných problémov civilizácie (voda, výživa, zdravie, ekológia a energetika).

Sekcia vodného hospodárstva

Z pohľadu významu pre občanov Slovenskej republiky má nezastupiteľné miesto správa vodných tokov a povodí na Slovensku. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR, čl. 4 je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodne toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Vodohospodárska výstavba, š. p. je jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb v podmienkach Slovenskej republiky. Prevádzkovaním Vodného diela Gabčíkovo, ktoré umožňuje medzinárodnú plavbu po Dunaji, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a výrobu ekologicky čistej energie, ako aj prevádzkovaním ďalších objektov, patrí k najvýznamnejším vodohospodárskym subjektom v strednej Európe.

Partneri

1-IMG_0083

História OZDLV

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) prešiel od svojho vzniku zložitým vývojom. Na ustanovujúcom mimoriadnom zjazde v januári 1990 najprv určil nové úlohy, ktoré priniesli politické a ekonomické zmeny v našej spoločnosti. Na riadnom zjazde v roku 1992 v Považskej Bystrici boli zvolené nové orgány a zjazd zabezpečil, aby v rámci odborového zväzu mohli pracovať sekcie pre jednotlivé oblasti.

Do roku 1992 patril OZ DLV pod ústredný výbor OZ pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva (ÚVOZ) v Prahe. Na I. zjazde v roku 1992 sa OZ DLV stal samostatným odborovým zväzom na Slovensku a ÚVOZ týmto zanikol.

borislav_majtan
Predseda OZ DLV - Ing. Borislav Majtán
(1990 – 2008)
zdenek_dlugos
Predseda OZ DLV - Zdenek Dlugoš
(2008 – 2016)

Na VII. Zjazde OZ DLV, ktorý sa konal 22. – 24. septembra 2016, bola za predsedníčku OZ DLV zvolená pani JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

Delegáti VIII. Zjazdu OZ DLV, ktorý sa konal 24. septembra 2021 zvolili do funkcie predsedníčky OZ DLV na nové volebné obdobie pani JUDr. Vlastu Szabovú, PhD.  

Oblasti pôsobenia

Základným programovým cieľom činnosti Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je naplnenie oprávnených požiadaviek jeho členov, ktoré smerujú k ochrane a zvyšovaniu ich sociálnych istôt prostredníctvom presadzovania progresívnej sociálnej a mzdovej politiky na zabezpečenie dôstojných životných a pracovných podmienok. Základným princípom činnosti odborového zväzu je princíp solidarity. Odborový zväz DREVO, LESY, VODA je sektorovo organizovaný a pôsobí v piatich sektoroch národného hospodárstva – celulózo-papierenský priemysel, drevársky a nábytkársky priemysel, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, vodárenské spoločnosti. Našimi členmi sú aj zamestnanci, ktorí zabezpečujú výkon prác vo verejnom záujme – pôsobia vo verejnej službe a zamestnanci v školstve – pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, SZČO a dôchodcovia. Zamestnávateľskými subjektami sú privátne spoločnosti – jednotlivé typy obchodných spoločností, štátne podniky, príspevkové organizácie a organizácie založené samosprávou.

 

Spolupracujeme so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, ktoré pôsobia v jednotlivých sektoroch, ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, zamestnávateľskými organizáciami, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, jednotlivými odborovými zväzmi pôsobiacimi v podmienkach Slovenskej republiky a ďalšími inštitúciami podľa vymedzeného kompetenčného rámca spadajúceho do pôsobnosti záujmov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA kolektívne vyjednáva a uzatvára so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami päť Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a aktívne participuje na vyjednávaní Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej službe so zástupcami poverenými vládou Slovenskej republiky a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.

20170723_124119

Kolektívne vyjednávanie

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov vyjednáva Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov, v nasledujúcich odvetviach a oblastiach:

  • celulózo-papierenský priemysel
  • drevársky a nábytkársky priemysel
  • odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (vodárenské spoločnosti)
  • lesné hospodárstvo,
  • vodné hospodárstvo
  • verejná služba – KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spolupracujeme

KOZ

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) je pevnou súčasťou Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR), vďaka čomu má svoje zastúpenie aj v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky – konzultačnom a dohodovacom orgáne vlády Slovenskej republiky a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni, zastupujeme záujmy KOZ SR a členských odborových zväzov, záujmy členov OZ DLV v mnohých poradných orgánoch kreovaných ústrednými orgánmi štátnej správy – ministerstvami. OZ DLV má zástupcov vo viacerých Výboroch pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR v rámci Slovenskej republiky a zástupcov v nadrezortných orgánoch, akými sú aj Sektorové rady.

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) spolupracuje s nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), ktorá zameriava svoju činnosť na hodnoty sociálnej demokracie, slobodu, spravodlivosť a solidaritu; podporuje pluralistický spoločenský dialóg k politickým výzvam súčasnosti. V záujme spolupráce s odborovými zväzmi zo zahraničia a na posilnenie sociálneho dialógu so zamestnávateľmi, vďaka významnej podpore a pomoci FES, OZ DLV zorganizoval viacero významných národných a medzinárodných aktivít so zameraním na sektorovú problematiku, ale aj podporu mladých odborárov – členov OZ DLV a skvalitnenie sociálneho dialógu na bipartitnej a tripartitnej úrovni.

logoepsu

The European Federation of Public Service Unions (EPSU) – Európska federácia odborov verejných služieb (EPSU), ktorej je Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) dlhoročným členom, zastupuje 8 miliónov pracovníkov verejných služieb v celej Európe. Verejné služby sú ovplyvnené veľkými problémami, ktoré významným spôsobom negatívne zasahujú do života zamestnancov, ktorých záujmy OZ DLV zastupuje. Jedná sa hlavne o nízke mzdy. Víziou EPSU je Európa, ktorej jadrom sú verejné služby. Kvalitné pracovné miesta, spravodlivé odmeňovanie zohľadňujúce náročnosť a zodpovednosť práce na jednotlivých pracovných pozíciách predstavujú kvalitné služby pre občanov.

psi_logo_all-removebg-preview

Public Services International (PSI), ktorej členom je aj Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, je globálna odborová federácia s regionálnymi kanceláriami na každom kontinente, ktorá vznikla v roku 1907. Jej členmi sú zástupcovia 153 krajín sveta a zastupuje záujmy 30 miliónov pracovníkov verejných služieb – zamestnancov vodárenských a elektrárenských spoločností, nemocníc a pohotovostných služieb, škôl a univerzít, orgánov verejnej správy a samospráva.

Logo OZDLV

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA svoje medzinárodné aktivity zameriava prioritne na spoluprácu so sektorovo zameranými odborovými zväzmi z členských krajín Vyšehradskej skupiny (V4) s tým, že nevylučuje spoluprácu aj s ostatnými odborovými zväzmi z Európy a sveta. Dôkazom toho je dlhoročná spolupráca s Hrvatski sindikat šumarstva z Chorvátska.

Videá

Bezpečné dni v práci 2. ročník – súťaž žiakov SOŠ

Bezpečné dni v práci 3. ročník – súťaž žiakov SOŠ

Odbory v lesoch

Dodatočné informácie

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA je organizačne, materiálne a finančne samostatný subjekt. Členskú základňu tvoria občania Slovenskej republiky, ktorí prejavili záujem o členstvo v odboroch a súčasne vyjadrili podporu Odborovému zväzu DREVO, LESY, VODA.  Prevažnú časť členskej základne tvoria zamestnanci a bývalí zamestnanci zo zamestnávateľských subjektov pôsobiacich v sektore vodárenských spoločností, celulózo-papierenského priemyslu, lesného hospodárstva,  vodného hospodárstva, drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu a príbuzných odvetví bez rozdielu povolania, politickej, štátnej príslušnosti a národnosti, vierovyznania, rasy a pohlavia. Členom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA sa môže stať každý občan Slovenskej republiky na základe podanej a prijatej prihlášky.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA verejne deklaruje a dodržiava svoju nezávislosť na politických stranách a hnutiach a na štátnych orgánoch a organizáciách.

Hlavným cieľom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je ochrana, obhajoba a presadzovanie oprávnených záujmov a práv členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA presadzuje a obhajuje sociálne, mzdové, ekonomické, kultúrne a právne záujmy a istoty svojich členov.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA aktívne podporuje a presadzuje princípy demokracie, morálky, humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti. Podporuje dôsledné rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa v rámci medzinárodných aktivít dôsledne riadi princípmi medzinárodnej solidarity na základe rovnoprávnosti, nezávislosti a vzájomného rešpektovania. Aktívne sa zapája do aktivít v medzinárodných odborových združeniach.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA úzko spolupracuje so sektorovo príbuznými odborovými zväzmi v Európe, pričom za najdôležitejšie považuje vzájomnú výmenu informácií a skúsenosti tzv. best practise, vrátane prejavov podpory kolegom – odborárom zo zahraničia pri riešení existujúcich problémov na základe zásady reciprocity.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA aktívne využíva v záujme svojich členov a pri obhajobe a presadzovaní ich oprávnených požiadaviek všetky možnosti, ktoré mu umožňuje Ústava Slovenskej republiky, zákony, vykonávacie predpisy, medzinárodné zmluvy, ktoré boli v rámci legislatívneho procesu ratifikované Národnou radou Slovenskej republiky.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA presadzuje a dodržiava zásadu: rešpekt – vo vzťahu k ostatným, rešpekt – k samému sebe, responsibility – zodpovednosť a spoľahlivosť.  

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA vydáva zväzovú tlač – periodickú aj monotematickú.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA komunikuje so svojimi členmi a s verejnosťou aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa za účelom presadzovania, obhajoby a ochrany záujmov svojich členov, ale aj napĺňania samotného poslania odborov a pre výkon ďalšej činnosti, sa môže združovať s inými odborovými zväzmi alebo združeniami, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

Evidencia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je vykonaná v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-2200/90-32 dňa 26. 10. 1990.