Mladí odborári

Kto sme

Iniciatíva mladých odborárov OZ DLV

„Život je štafeta. Môžeš vyhrať preteky v ďalšej generácii.“
Valeriu Butulescu

Mladí ľudia vo všeobecnosti pociťujú nedostatočný priestor na sebarealizáciu, majú túžbu byť počúvaní a vypočutí, potrebujú priestor pre uskutočnenie svojich myšlienok, túžia patriť k určitej skupine – spoločenstvu. Mladí ľudia pociťujú mnohokrát osamelosť, izoláciu a nenaplnenie ich predstáv o tom, akoby by mali určité veci fungovať. Rodina a spoločnosť kladie na nich vysoké očakávania niekedy bez toho, aby im poskytovala možnosti a vytvorila priestor, aby mladý človek zostal sám sebou. Mladý človek potrebuje pochopenie, motiváciu a pozitívne príklady.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA si uvedomuje význam a dôležitosť motivácie mladých ľudí pre vstup do odborov. Aby náš zväz mohol rásť, je nevyhnutné myslieť na zajtrajšok a robiť kroky k prosperite už v súčasnosti. Preto sme v roku 2018 vytvorili INICIATÍVU MLADÝCH OZ DLV, ako neformálnu skupinu mladých odborárov v rámci štruktúry nášho odborového zväzu.

Mladým ľuďom, ktorí sa k nám pridajú, ponúkame priestor pre pochopenie, možnosť budovať pevné emocionálne väzby s priateľmi nielen vo virtuálnom svete, ale predovšetkým zážitkami v reálnom živote a príležitosť ovplyvňovať to, s čím nie sú spokojní.

Ak Vám budúcnosť našich odborov nie je ľahostajná a súhlasíte s tým, že HLAS MLADÝCH by mal byť v našich odboroch zastúpený – staňte sa súčasťou INICIATÍVY MLADÝCH Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA JE JEDEN VEĽKÝ DOM PRE VŠETKÝCH.

Mladí odborári
Dokumenty

Štatút Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV

Zápisy zo stretnutí

Prvé stretnutie Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV zo dňa 16.01.2018

Ciele a aktivity

Naše poslanie

Každej spoločnosti by malo záležať aj na mladých ľuďoch a mal by sa zaoberať tým, či bude generácia mladých ľudí dostatočne pripravená na to, aby dokázala zodpovedne a profesionálne reagovať na nové civilizačné výzvy. Veľa mladých ľudí má svoju predstavu o budúcnosti, avšak s jej jasnými kontúrami to už nie je také jednoznačné.

BYŤ ČLOVEKOM … to je jasná predstava o tom, akí sú a chcú byť naši členovia – mladí odborári. Členstvom v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA sa naši mladí odborári rozhodli prebrať zodpovednosť za svoju budúcnosť. Naši členovia chcú konkrétnymi činmi napĺňať obsah slov „spoločenská zodpovednosť“.

V komunite mladých odborárov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA hľadáme možnosti ako napredovať a ako zmeniť svoje predstavy a sny na realitu každého dňa.

Leitmotív našej práce je – CHCEME SI TVORIŤ SVOJU BUDÚCNOSŤ

V rámci aktivít mladých odborárov plánujeme:

Realizovať spoločné stretnutia

Teambuildingové aktivity

Diskutovať o problémoch mladých odborárov

Newsletter so zaujímavými ponukami pre mladých odborárov

Realizovať odborárske školenia a aktivity

Vytvárať podmienky pre zapojenie do riadenia zväzu

Pridajte sa

Bez odborov…

  • nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
  • nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu
  • zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru, rozvrhnutí pracovného času, pružnom pracovnom čase, rozsahu a podmienkach práce nadčas, pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky, atď.

Aké výhody mi odbory prinesú?

  • ochranu pri porušení mojich práv
  • aktuálne informácie o otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov
  • bezplatné zastupovanie pred súdom
  • právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch
  • podporu v prípade ťažkej finančnej a sociálnej situácie
  • odborárske vzdelávanie

Ako k odborom?

  • Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie. Ak na pracovisku nie je základná organizácia založená, informácie môže získať v profesných odborových zväzoch, kde Vám poskytnú organizačnú a metodickú pomoc pre základné organizácie a vznik nových základných organizácií.