Úvod do problematiky

Bezpečnosť o zdravie na pracovisku

Každá činnosť, ktorú človek vykonáva, je spojená so vznikom nečakaných udalostí, ktorých výsledkom môže byť dočasné alebo trvalé poškodenia zdravia. Dôvodom je skutočnosť, že človek používa pri výkone jednotlivých činností rôzne náradia, prístroje, stroje, zariadenia, chemické látky, vykonáva tieto činnosti v rôznych podmienkach – klimatických, fyzikálnych, chemických, biologických, pričom na neho môžu vplývať aj rôzne psycho-sociálne faktory, nevylučujúc pritom riziko vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania, príp. iného poškodenia zdravia.

Za účelom eliminácie možnosti vzniku týchto nepriaznivých situácii, so zameraním na pracovné prostredie a pracovné podmienky, je potrebné vytvárať také podmienky, ktoré zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, hygienu práce a pracovného prostredia, pričom hlavným cieľom je ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca a za tým účelom je potrebné prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré požaduje platná právna úprava, ktorá reguluje oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nevyhnutnou súčasťou organizácie práce u každého zamestnávateľa, pričom sa vzťahuje na zamestnávateľa, aj na zamestnanca.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky zamestnanec má právo na ochranu a bezpečnosť pri práci a zamestnávateľ je povinný toto právo napĺňať a ochraňovať.

Povinnosťou zamestnávateľov je zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prijímať a vykonávať účinné opatrenia a to v oblasti prevencie, ale aj v súvislosti s riešením dôsledkov vzniku nepriaznivej situácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečovať prostriedky na ochranu zamestnancov, vrátane vytvorenia systému na riadenie ochrany práce svojich zamestnancov. Na druhej strane aj zamestnanci majú povinnosť dbať pri výkone svojej práce o svoju bezpečnosť a zdravie, ale aj o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť bezprostredne dotýka.

Právne a správne nastavené procesy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú prvým predpokladom a zárukou takého zaistenia stavu pracovných podmienok, ktoré eliminujú možnosti vplyvu nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov, a zároveň chránia zamestnávateľa pred sankciami zo strany kontrolných orgánov.

Dôležitosť

V tejto súvislosti je veľmi dôležité mať dostatočný prehľad o platnej právnej úprave, ktorá legislatívne upravuje oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s dôrazom na práva a povinnosti ustanovené pre zamestnávateľov, s cieľom vylúčiť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iného poškodenia zdravia v súvislosti s výkonom práce, s cieľom zabrániť vzniku nepriaznivých situácií a v neposlednom rade aj v snahe vyhnúť sa príp. sankciám zo strany inšpektorátu práce, ale aj vo vzťahu k právam a povinnosťami zamestnancov.

Informáciami, zverejňovanými na web-stránke Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, máme záujem zvýšiť úroveň informovanosti v prvom rade členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, s dôrazom na práva a povinnosti ustanovené platnou právnou úpravou pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, upozorňovať na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, ktoré boli zistené v rámci výkonu kontrolnej činnosti republikovým zväzovým inšpektorom BOZP, príp. aj inými kontrolnými orgánmi a poskytovať praktické príklady a návody, ako implementovať jednotlivé ustanovenia právnych predpisov v praxi. Naším hlavným cieľom je aj týmto spôsobom pomáhať vylúčiť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a tým pomáhať chrániť zdravie a život zamestnancov.

Bezpečná práca a ochrana zdravia pri práci, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov majú bezprostredný dopad a vzťah na rast produktivity práce a kvality vykonávanej práce, pomáhajú upevňovať pracovnú morálku a zvyšovať kreativitu zamestnancov. Uvedené atribúty sú základom prosperity a konkurencieschopnosti každého zamestnávateľa.