Problematika vodného hospodárstva – stretnutie 18.9.2023 Liptovský Ján

✅️ V rámci stretnutia 18.9.2023 so zástupcami politických strán sme sa zaoberali aj vodným hospodárstvom, ktoré tvorí súčasť OZ DLV.

V diskusii OZ DLV poukázalo na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ktorý sa aktuálne nachádza v kritickej situácii.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (ďalej len „SVP, š.p.“) je podnik, ktorý nevytvára zisk napriek tomu, že hospodári s relatívne veľkým majetkom. Na plnenie zákonných povinností a poskytovanie služieb vo verejnom záujme je nevyhnutné financovanie zo strany štátu.

V súlade s NV 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, SVP š. p. so zákonom nárokovateľných finančných prostriedkov nedostáva potrebnú čiastku zohľadňujúcu ekonomicky oprávnené náklady.

✅️Odborne sa k situácii vyjadril generálny riaditeľ SVP, š.p. pán Ing. Ladislav Glinda.


💠 SVP, š. p. potrebuje – systémové nastavenie financovania a viac personálnej kapacity,

💠 dôsledkom kontinuálneho poddimenzovania je starnúca infraštruktúra – vodné stavby si budú stále intenzívnejšie vyžadovať finančne vysokonáročné opravy a obnovy. Postupne bude dochádzať k ohrozeniu prevádzkovej schopnosti vodných stavieb a k zvýšeniu rizika nedostatočnej ochrany obyvateľstva a majetku pred povodňami,

💠 potreba zmeny legislatívy,

💠 finančné prostriedky z Envirofondu (poplatky) presunúť na SVP, š. p.,

💠 URSO – upraviť cenu vody,

💠 výroba elektrickej energie- SVP, š.p. má vlastné MVE – vyrobenú elektrinu využívať predovšetkým na vlastnú potrebu a až nadbytok odovzdávať do siete.

✅️ Čo požaduje OZ DLV?

💠 zlúčenie SVP š. p. a Vodohospodárskej výstavby, š. p. do jedného strategického štátneho podniku,

💠 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – zmena kľúčenia ekonomicky oprávnených nákladov – zmena určovania resp. prerozdeľovania ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé regulované a neregulované služby,

💠 Rozvoj podnikateľskej činnosti – získanie dodatočných zdrojov financovania SVP, š.p.

✅️ Prezentované požiadavky zo strany SHMÚ – za odbory pôsobiace v sektore:

☁️ potreba zaoberať sa zhoršujúcim stavom štátnych inštitúcií – mnohé sú finančne poddimenzované,

☁️ zastabilizovať pre štátne inštitúcie tok finančných prostriedkov, aby nevznikali situácie, keď sa strategické štátne podniky v priebehu pár mesiacov dostanú do platobnej neschopnosti a hrozí ich kolaps,

☁️ zaručiť pravidelnú valorizáciu platov – minimálne na úrovni inflácie, aby sa zamestnanci postupne nestávali “pracujúcou chudobou”,

☁️ Nastaviť vzdelávanie a školstvo – aby boli zabezpečené kapacity pre odborné pozície nielen vo vodohospodárskom odvetví.