Problematika vodárenských spoločností – stretnutie 18.9.2023 Liptovský Ján

✅️OZ DLV mal na stretnutí v Liptovskom Jáne 18.9.2023 možnosť vyjadriť sa k problematickým oblastiam týkajúcich sa 🚰vodárenských spoločností🚰.

🚰 Za Asociáciu vodárenských spoločností sa stretnutia zúčastnila pani Ing. Ivana Mahríková, PhD. EUR ING:, ktorá sa odborne vyjadrila k prezentovanej problematike.

Čo navrhuje OZ DLV?

🔵vytvorenie ministerstva pre riadenie lesného a vodného hospodárstva (aktuálne lesné hospodárstvo riadi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; vodné hospodárstvo riadi a z pohľadu legislatívy významným spôsobom ovplyvňuje vodárne a kanalizácie Ministerstvo životného prostredia SR) – OZ DLV nepožaduje a nepredpokladá vznik nového ministerstva, aj vzhľadom na stav verejných financií; návrh OZ DLV predstavuje prevzatie agendy a kompetencií, ktoré sa týkajú vodného hospodárstva a vodárenských spoločností z Ministerstva životného prostredia SR a ich presun na existujúce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; „Ministerstvo lesného, vodného hospodárstva a pôdohospodárstva SR“, by po novom spravovalo agendu lesov, vodného hospodárstva, vodárenských spoločností a pôdohospodárstva; agenda rozvoja vidieka by bola v gescii iného rezortu.

🔵 postavenie a funkcia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri regulácii vodného a stočného pri nastavení regulačnej politiky

🔵 zavedenie dvojzložkovej ceny vodného a stočného

🔵 nedostatočný záujem štátu a Ministerstva životného prostredia SR o oblasť vodovodov a kanalizácii; táto problematika by mala byť prioritou pre štát

🔵 zavedenie plošného dotačného programu na opätovné využívanie dažďovej vody v domácnostiach ako majú napr. v Českej republike (program “dešťovka”)

✅️Asociácia vodárenských spoločností poukázala na:

🔵 Identifikovaný obrovský investičný dlh v oblasti zásobovania vodou verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadových vôd. Dlh predstavuje až 4,66 miliardy EUR, z toho 3,9 miliardy EUR je dlh na obnovu vodárenskej infraštruktúry. Následkom tohto stavu dochádza k čoraz častejším poruchám na vodovodnej sieti.

🔵 Vysoký vek vodárenskej infraštruktúry je potrebné začať so systematickou obnovou a to hlavne vo veľkých mestách, kde sú viaceré potrubia po technickej životnosti.

🔵 Zo strany štátu je potrebné nastaviť výhľadovú koncepciu s cieľom zabezpečiť finančné zdroje na obnovu.