Kurzarbeit

Pojem kurzarbeit je účinný v Slovenskej republiky od 1.3.2022. Zavedenie kurzarbeitu do nášho právneho systému bolo na základe pandémie COVID-19, ktorá panovala a stále panuje vo svete. Kurzarbeit predstavuje náhradu za prvú pomoc a slúži na trvalú ochranu pracovných miest. 

V súvislosti s kurzarbeitom bol prijatý zákon č. 215/2021 Z. z. zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 215/2021“), účinnosť zákona je od 1.3.2022. Zákon č. 215/2021 upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Z predmetu zákona je zrejmé, že musí ísť o vonkajšie faktory, nikdy nie o vnútorné. Pod vonkajším faktorom si môžeme predstaviť napr. pandémia, tornádo, núdzový stav alebo výnimočný stav a pod.. Za vonkajší faktor nepovažujeme: vojnový stav, čas vojny, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia. Kurzarbeit si zamestnávatelia môžu uplatňovať od 1.4.2022, pretože žiadosť môže zamestnávateľ predložiť vždy len za predchádzajúci mesiac. 

Hlavným cieľom kurzarbeitu je udržať zamestnancom pracovné miesta, zároveň zamestnávateľ ušetrí náklady, nemusí hľadať nových zamestnancov a je mu poskytnutá pomoc aj zo strany štátu, v podstate v mimoriadnej situácií, ktorá zamestnávateľa postihne, nebude musieť riešiť negatívny dopad na pracovné miesta zamestnanca. 

Kurzarbeit príklad: V Slovenskej republike je vyhlásený núdzový stav z dôvodu pandémie COVID-19. Zamestnávateľ nemôže z tohto dôvodu prideľovať zamestnancovi prácu, ale zároveň nechce zamestnancov prepustiť. Aby nemuselo prísť k prepúšťaniu, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času. V rámci poskytnutého pracovného času bude zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy vo výške minimálne 80 %. Týchto 80 % však neplatí sám zamestnávateľ, ale náhrada mzdy je poskytnutá nasledovne: 60 % poskytne štát a 20 % prípadne viac zamestnávateľ (,,minimálne 80%“). Dôležité je tiež, že na to, aby bola poskytnutá takáto súčinnosť so štátom, musí ísť len o dočasnú nemožnosť prideľovania práce. 

Kurzarbeit je nový pojem, ktorý zatiaľ Slovenská republika nepoznala. Keďže ide o niečo nové, predpokladáme aj určité nejasnosti, ktoré sa začnú vyskytovať až prostredníctvom praxe. Zavedením tohto pojmu veľa zamestnávateľov nájdu najlepší spôsob ako kompenzovať svoje poklesy a straty a zároveň zachovajú pracovné miesta. 

Spracovala: Mgr. Simona Bednárová 

Právnik OZ DLV