Nočná práca

Zákonné vymedzenie

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov upravuje nočnú prácu v § 90 ods. 7, § 98, § 99, § 138 a § 174. Nočná práca sa vykonáva prevažne v čase od 22:00 hodiny do 6:00 hodiny. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákonník práce“) sa za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v noci považuje:

 • ktorý vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo 
 • zamestnanec, ktorý pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok. 

Povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľovi zo zákona v súvislosti s nočnou prácou: 

 1. musí zabezpečiť, aby sa zamestnanec vykonávajúci nočnú prácu podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, a to: 
 • pred zaradením na nočnú prácu
 • pravidelne podľa potreby (najmenej raz za rok)
 • kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce
 • ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena
 • náklady, ktoré vzniknú zamestnancovi v súvislosti so zdravotnou prehliadkou hradí zamestnávateľ podľa osobitného predpisu 
 1. musí vybaviť prostriedky na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov, ktoré umožňujú privolať rýchlu lekársku pomoc
 2. je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci 
 3. je povinný zaistiť zamestnancom, ktorí pracujú v noci bezpečnosť a ochranu pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce
 4. zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci
 5. v prípade, že sa u zamestnávateľa vykonáva práca v noci pravidelne, je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú 
 6. je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila osem hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa
 7. zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu nočnej práce (§ 99 Zákonník práce). 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v noci patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 €. V prípade, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 €. S vedúcim zamestnancom je možné dohodnúť mzdu už v s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu, v tomto prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však v sume 1,25 eura, v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov nočnou prácou. Výnimočne môžu vykonávať nočnú prácu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov, ktorá nesmie presiahnuť jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Tzn., že ak sa vykonáva nočná práca od 22:00 hodiny, mladistvý zamestnanec môže v tomto uvedenom prípade vykonávať nočnú prácu najdlhšie do 23:00 hodiny.

Negatívny vplyv nočnej práce na zdravie zamestnanca 

Aj keď Zákonník práce ustanovuje prevažne povinnosti pre zamestnávateľa pri výkone nočnej práce a zároveň striktné pravidlá, ktoré poskytujú ochranu zamestnancovi a priaznivé pracovné podmienky, stále predstavuje nočná práca riziko. Okrem povinnosti, ktoré vznikajú zamestnávateľovi zo zákona a iných všeobecne záväzných predpisov musí zamestnávateľ, ale aj spoločnosť brať na zreteľ vplyv nočnej práce na zdravie zamestnanca. Nočnej práci je v posledných rokoch venovaná veľká pozornosť, najmä z pohľadu vplyvu na zdravie zamestnanca, zároveň vplyvu nočnej práce na efektívnosť výkonu práce a taktiež aj na súkromný život zamestnanca. Pre človeka je prirodzené pracovať cez deň a noc má byť vyčlenená na spánok, najmä z dôvodu tvorby spánkového hormónu (tzv. melatonín). Zamestnanec, ktorý pracuje v noci prichádza o tvorbu tohto hormónu. V prípade, že zamestnanec vykonáva nočnú prácu občas, nemusí to mať negatívny vplyv na jeho telo a zdravie, ale ak už vykonáva nočnú prácu pri trojzmennej prevádzke, tak prichádza k negatívnemu vplyvu. 

Nočná práca môže mať vplyv na preradenie zamestnanca na inú prácu. § 55 Zákonníka práce ustanovuje, kedy je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu. Jedným z týchto dôvodov je, keď zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu. V praxi napríklad nastane situácia, že zamestnanec pracuje v trojzmennej prevádzke a na základe lekárskeho posudku dlhodobo stratí spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu v nočnej zmene.

V takomto prípade je zamestnávateľ povinný zamestnancovi preradiť zamestnanca na inú prácu. V prípade, že by neprišlo k splneniu účelu preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve. Podstatné slovo je ,,dohoda“ tzn., nemôže tak zamestnávateľ urobiť jednostranne. Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

Ak po predložení lekárskeho posudku zamestnávateľ zamestnanca nepreradí na inú prác do 15 dní a zamestnanec stále nemôže vykonávať prácu môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer. Rozsudok R 25/2000 „Pre platnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru treba, aby v čase, keď pracovník zruší pracovný pomer, bolo už lekárskym posudkom zistené, že doterajšiu prácu nemôže vykonávať. Skutočnosť, že pracovník zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať doterajšiu prácu, sama osebe nestačí.“

V dnešnej spoločnosti a svete, by sa zamestnávatelia mohli viac zamýšľať nad tým, či je naozaj potrebné vykonávať prácu v noci. Samozrejme sú profesie, pri ktorých je nočná práca nevyhnutná, ak si zoberieme napríklad zdravotníkov, pekárov, ale v iných profesiách je naozaj nočná práca taká nevyhnutná ? 

Mgr. Simona Bednárová

Právnik OZ DLV