Bleskovky č. 3/2022

Zmena stravných lístkov od januára 2023

indoors g633f73543 1920 2

Od 1.1.2023 prichádza zmena vo vydávaní stravovacích poukážok v papierovej forme na elektronickú. Zamestnávateľovi naďalej zostáva zákonná povinnosť poskytovať svojim zamestnancom stravovanie vo všetkých zmenách tak, aby zodpovedalo zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ môže zabezpečovať stravovanie tromi spôsobmi:

1.     zamestnávateľ poskytuje stravovanie v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení,
2.    zamestnávateľ zabezpečí stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby
(stravné lístky)
3. u iného zamestnávateľa v jeho stravovacom zariadení.

S účinnosťou od 1.1.2023 bude zamestnávateľ povinný poskytovať stravovaciu poukážku v elektronickej forme. Uvedená zmena sa bude vzťahovať na zamestnávateľa len v tom prípade, ak nebude mať zamestnávateľ možnosť poskytovať stravovanie svojim zamestnancom priamo na pracovisku a ak nebude mať možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom. Elektronickou podobou sa rozumie vydávanie stravovacej poukážky formou tzv. ,,gastrokarty“ alebo na bankový účet zamestnanca vo výplatnom termíne.

Mgr. Simona Bednárová
                                                                                                                 právnik OZ DLV