Bleskovky č. 4/2022

Minimálna mzda od 1.1.2023

wallet g5705363ea 1920

Sociálni partneri dosiahli historickú zhodu v určení výšky minimálnej mzdy. V prípade, že by sa určenie výšky minimálnej mzdy ponechalo na automat, bola by nižšia o 9€. Od  1. januára 2023 bude výška minimálnej mzdy 700€. Uvedená výška minimálnej mzdy je v hrubom príjme, v čistom príjme predstavuje sumu 583,53€. Celkovo tak minimálna mzda narastie o 54€, čo predstavuje navýšenie o 8%.

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov sa zaoberá minimálnou mzdou a spôsobom výpočtu výšky minimálnej mzdy. V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť rozdiely v nárastoch minimálnej mzdy v posledných rokoch:

P. č.RokVýška minimálnej mzdy
1.2012327,20
2.2013337,70
3.2014352,00
4.2015380,00
5.2016405,00
6.2017435,00
7.2018480,00
8.2019520,00
9.2020580,00
10.2021623,00
11.2022646,00
12.2023700,00

Zdroj: Vlastné spracovanie

Zamestnancom, ktorí odpracujú celý mesiac a ich mzda nedosiahne výšku minimálnej mesačnej mzdy, je zamestnávateľ povinný doplatiť rozdiel do výšky minimálnej mesačnej mzdyV roku 2023 taktiež porastie hodinová minimálna mzda do výšky 4,023€, čo predstavuje 1/174 z minimálnej mesačnej mzdy. V roku 2023 minimálna hodinová mzda porastie o 0,31€ v porovnaní s rokom 2022. Minimálna mesačná mzda patrí zamestnancom, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok. Minimálna hodinová mzda patrí zamestnancom, ktorí pracujú v pracovnom pomere, ale aj pre zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Minimálna mzda sa taktiež zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce v prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovného pomeru, naopak zamestnanci, ktorí pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemajú nárok na minimálnu mzdu podľa stupňa náročnosti práce, ale len na minimálnu hodinovú mzdu. Spôsob výpočtu upravuje § 120 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

To či bude aj v nasledujúcich rokoch minimálna mzda rásť nie je jednoznačné, vzhľadom na vplyv rôznych faktorov, ktoré majú dopad na Slovensko.

                                                                                               Mgr. Simona Bednárová 
právnik OZ DLV