Zmeny v BOZP od 1. 1. 2023

Zdroj:  Podnikam.sk

Parlament schválil novelu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Od 1. 1. 2023 by sa vďaka nej mala znížiť administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

Upravuje sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľov zabezpečovať opakované oboznamovanie zo súčasných 2 rokov na 3 roky.

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Upravuje sa minimálna lehota 5 pracovných dní zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, aby sa mohli oboznámiť s podkladmi a mali dostatočný čas na vyjadrenie sa napríklad ku návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu a podobne.

Odborná spôsobilosť v čase PN

V § 16 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak lehota podľa odseku 6 alebo podľa odseku 8 uplynie v období, keď je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), uznaná za dočasne práceneschopnú pre chorobu alebo úraz, lehota sa považuje za zachovanú, ak táto fyzická osoba sa podrobí lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo absolvuje aktualizačnú odbornú prípravu do troch mesiacov od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. V období od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti do oznámenia výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci alebo do absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy nemôže fyzická osoba vykonávať činnosť, na ktorú má vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b).“.

Uvedená úprava umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť overenia zdravotnej spôsobilosti spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď sa im oznámi výsledok lekárskej preventívnej prehliadky. Taktiež umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť aktualizačnej odbornej prípravy spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď absolvujú aktualizačnú odbornú prípravu.

Pracovný úraz

Zosúladí sa lehota na zaslanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze s lehotou na jeho spísanie, a to na 8 dní.

Bezpečnostný technik

Zlúči sa odborná spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika a ponechá sa iba odborná spôsobilosť s názvom „bezpečnostný technik“. Cieľom je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávali funkciu bezpečnostného technika.

Odborná úroveň a kompetencie bezpečnostného technika budú na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Jednotnosť odbornej úrovne všetkých bezpečnostných technikov bude zabezpečená predovšetkým jednotným overením ich odborných vedomostí prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou Národným inšpektorátom práce.

Odborne spôsobilé osoby – bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika výchovno-vzdelávacou inštitúciou do 31.12.2022 budú musieť požiadať národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bezpečnostného technika, čím sa zaručí ich odborná úroveň, tak ako keby boli v súčasnosti autorizovanými bezpečnostnými technikmi. V prípade, že odborne spôsobilé osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, nepožiadajú Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, takéto osvedčenie o odbornej spôsobilosti stratí platnosť.

Dopĺňa sa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonávať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa osobitného predpisu.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

Fyzická osoba s osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika.