Bleskovky č. 2/2022

Stravné a základná náhrada od 1.5.2022

Od 1. mája 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.

Vyhlásené Opatrenie 116/2022 Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky mení sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma. Nové sumy stravného sa použijú od 1.5.2022.

Od 1. mája 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú:

 • 6 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
ÚčinnosťČasové pásmo
5-12 hodín12 – 18 hodínnad 18 hodín
od 1.5.20226,00 €9,00 €13,70 €
zvýšenie sadzby stravného o:0,90 €1,40 €2,10 €

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/stravne-a-pracovne-cesty/stravne-zakladna-nahrada-od-1-5-2022 

Od 1. januára 2022 daňovníci s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nemusia preukazovať výšku stravného dokladom (napr. faktúrou, pokladničným dokladom). Uznať je však možné do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň len sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín. Od 1. mája 2022 teda pôjde o sumu 3,30 €.

Daňovými výdavkami sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie, a to:

 • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, 
 • najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, teda od 1.5.2022 maximálne do výšky 3,30 €.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (gastrolístku), ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda hodnota stravovacej poukážky od 1. 5. 2022 musí predstavovať najmenej 4,50 €. Do 30.4.2022 je minimálna suma gastrolístka 3,83 €.

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, ak zamestnávateľ poskytuje gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. mája 2022 je minimálna výška príspevku 2,48 €. Gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci k dispozícii už prvý pracovný deň (a mohli si zaň kúpiť stravu), preto je potrebné zmeny zapracovať už v apríli 2022.

Dňa 7. apríla 2022 bolo v Zbierke zákonov publikované aj ďalšie opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (č. 117/2022 Z. z.), v tomto prípade o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Aj v tomto prípade sa nové, zvýšené sumy použijú od 1. mája 2022.

Od 1.5.2022 teda platí, že suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

 • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 € (do 30.4.2022 sa používa 0,053 €),
 • osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 € (do 30.4.2022 sa používa 0,193 €).

Nové návrhy zmeny stravného a základnej náhrady 

Po zmene od 1.5.2022 prichádza ďalší návrh zmeny stravného a základnej náhrady. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Návrhom opatrenia sa  sumy základnej náhrady zvýšia nasledovne:

 • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,059 eura na 0,063 eura,
 • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,213 eura na 0,227 eura.       

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa v súčasnosti nachádza Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Účelom návrhu opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní; ide o nárokovú  náhradu pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu.

Návrhom opatrenia sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

 • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,40 eura,  
 • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 eur na 9,60 eura,
 • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 eura  na 14,50 eura.       

Dňa 31.5.2022 MPSVaR SR zverejnilo na stránke www.slov-lex.sk tzv. predbežnú informáciu k návrhu. Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu môže prísť k platnej úprave už 1.8.2022, prípadne 1.9.2022.

Mgr. Simona Bednárová
právnik OZ DLV