Spravodajca OZ DLV č. 1/2022

Vážení pedagógovia,
milí súťažiaci,
vážené dámy, vážení páni,

      dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti konania 4. ročníka celoslovenskej súťaže Stredných odborných škôl z problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o putovný pohár predsedníčky OZ DLV s názvom „Bezpečné dni v práci“.

Súťaž sa po ročnej prestávke zapríčinenej epidémiou COVID-19 opätovne uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 23.06.2022 vďaka ochote a zanietenému prístupu riaditeľa školy pána Ing. Miroslava Fuchsa, PhD, ktorému chcem touto cestou srdečne poďakovať. 

Záštitu nad súťažou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Bc. Miroslav Krajniak, ktorý sa žiaľ nemohol súťaže zúčastniť osobne, ale prihovoril sa súťažiacim prostredníctvom video pozdravu. Generálnym partnerom podujatia bola Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.

       S potešením môžeme konštatovať, že úroveň vedomostí a pripravenosť súťažiacich je z roka na rok stále na vyššej úrovni.  Tento ročník bol mimoriadne vyrovnaný o čom svedčí aj fakt, že za víťazným tímom mali rovnaký počet bodov až tri družstvá. Porota sa po dohode musela rozhodnúť na základe dodatočného kritéria, ktorým boli výsledky v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci.

        Slová uznania a vďaky by som chcel adresovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na tom, aby táto inšpiratívna súťaž mohla byť opätovne zorganizovaná a som presvedčený, že ďalší ročník bude ešte lepší a s väčším počtom súťažiacich. Preto mi dovoľte osobne poďakovať predovšetkým pedagogickému kolektívu zo Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove a územnému spolku Červeného kríža so sídlom v Prešove, bez pomoci ktorých by súťaž nemala taký hladký priebeh a vysokú úroveň.

Nie v poslednom rade by som chcel poďakovať Vám všetkým pedagógom, ktorí na stredných odborných školách vyhľadávate žiakov s kreatívnym myslením a pripravujete ich na takéto podujatia. Preto si dovolím povedať, že víťazmi nie sú len tí, ktorí si prevzali ocenenia, ale všetci, ktorí sa na tejto súťaži zúčastnili.

Ing. Robert Staško

predseda poroty

OZ DLV – odborový inšpektor BOZP