Bleskovky č. 1/2022

Kompetencie odborov v pracovnoprávnej oblasti 

Rozsah kompetencií odborov vymedzujú platné a účinné právne predpisy, najmä Ústava SR, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Vymedzenie kompetencií predstavuje tzv. mantinely v rámci, ktorých je možné vystupovať za zamestnancov u zamestnávateľa. Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok spolurozhodovaním, prerokovaním, informovaním a kontrolnou činnosťou (§ 229 ods. 4 Zákonníka práce).

SPOLUROZHODOVANIE 

P. č. Ustanovenie zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)
1.§ 39 ods. 2 – vydávanie predpisov zamestnávateľa na zaistenie BOZP Dohoda s odbormi.
2.§ 84 – vydávanie pracovného poriadku a jeho zmeny Predchádzajúci súhlas odborov.
3.§ 87 ods. 1 – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času Dohoda s odbormi.
4.§ 87 ods. 2 – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (na obdobie viac ako 12 mesiacov) Dohoda s odbormi.
5.§ 87a – konto pracovného času Dohoda s odbormi.
6.§ 88 ods. 1 – pružný pracovný čas Dohoda s odbormi.
7.§ 90 ods. 4 – začiatok a koniec pracovného času Dohoda s odbormi.
8.§ 90 ods. 6 – rozdelenie pracovného času tej istej zmeny. Dohoda s odbormi.
9.§ 90 ods. 10 – určenie času na osobnú očistu po skončení práce a jeho započítanie do pracovného času Dohoda s odbormi.
10.§ 91 ods. 2 – podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia Dohoda s odbormi.
11.§ 93 ods. 3 – 5 – nepretržitý odpočinok v týždni Dohoda s odbormi.
12.§ 97 ods. 6 – predĺženie vyrovnávacieho obdobia na viac ako 4 mesiace pre priemernú dĺžku práce nadčas Dohoda s odbormi.
13.§ 97 ods. 9 – rozsah a podmienky práce nadčas Dohoda s odbormi.
14.§ 97 ods. 11 – výnimočná práca nadčas u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce Predchádzajúci súhlas odborov.
15.§ 98 ods. 9 – vymedzenie okruhu ťažkých telesných alebo ťažkých duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia (nočná práca) Dohoda s odbormi.
16.§ 111 ods. 1 – plán dovoleniek Predchádzajúci súhlas odborov.
17.§ 111 ods. 2 – hromadné čerpanie dovolenky Dohoda s odbormi.
18.§ 133 ods. 3 – zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce  Dohoda s odbormi.
19.§ 134 ods. ods. 10 – podrobnosti zisťovania priemerného zárobku alebo pravdepodobného zárobku Dohoda s odbormi.
20.§ 142 ods. 4 – vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré nemôže zamestnávateľ prideľovať zamestnancovi prácu Dohoda s odbormi.
21.§ 151 ods. 3 – podmienky zodpovednosti zamestnávateľa za úschovu motorových vozidiel Dohoda s odbormi.
22.§ 185 ods. 3 – vymedzenie okruhu zamestnancov s dohodnutou povinnosťou poistenia zvereného predmetu a okruhu zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poistí zverený predmet Dohoda s odbormi.

PREROKOVANIE

P. č.Ustanovenie zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)
1.§ 13 ods. 4 – rozsah kontroly, spôsob jej uskutočňovania a dobu jej trvania pri zavádzaní kontrolného mechanizmu
2.§ 29 ods. 2 – opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov S cieľom dosiahnuť dohodu.
3.§ 73 ods. 2 – opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu
4.§ 86 ods. 1 – rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
5.§ 98 ods. 6 – organizácia práce v noci
6.§ 152 ods. 9 – úprava podmienok poskytovania stravy
7.§ 153 – starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie
8.§ 159 ods. 4 – opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím
9.§ 237 – vymedzenie problematiky na prerokovanie so zástupcami zamestnancov

INFORMOVANIE

P. č.Ustanovenie zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)
1.§ 29 ods. 1 – prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
2.§ 47 ods. 4 – predkladanie správ o dohodnutých nových pracovných pomeroch
3.§ 48 ods. 8 – informovanie o uvoľnených pracovných miestach na neurčitý čas
4.§ 49 ods. 6 – informovanie o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas
5.§ 73 ods. 2, 4 – o hromadnom prepúšťaní
6.§ 98 ods. 7 – upovedomenie o pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci, ak to odbory vyžadujú
7.§ 238 ods. 2 – informovanie o hospodárskej a finančnej situácií a o predpokladanom vývoji činnosti

KONTROLA

P. č. Ustanovenie zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)
1.§ 239 – kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv