Rozoberané témy v rámci stretnutia 18.9.2023 v Liptovskom Jáne

◻️ Tak ako sme publikovali v predošlom príspevku, Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zorganizoval stretnutie odborárov so zástupcami politických strán a zamestnávateľov.

◻️ V rámci stretnutia sa rozoberali témy zamerané najmä na oblasť legislatívy, ktorá upravuje postavenie zamestnancov a odborov, BOZP, ekonomiky a školstva.

❕ Všetky rozoberanú témy sa týkali zamestnancov, občanov SR a odborárov. ❕

◻️Vybrali sme pre Vás tie najdôležitejšie body, ktoré boli rozoberané v rámci diskusie.

✅LEGISLATÍVA:

✔️Extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa – tzv. rozširovanie záväznosti. Extenzia KZVS slúži najmä na zvýšenie výhodnejších mzdových podmienok pre viacerých zamestnancov. OZ DLV navrhlo opätovné zavedenie možnosti extenzie KZVS. Keď u zamestnávatelia pôsobia odbory sú aj o 20% vyššie mzdy, než u zamestnávateľa, u ktorého odbory nepôsobia.

✔️Zníženie veku odchodu do dôchodku – zavedenie skoršieho odchodu do dôchodku je nevyhnutnosťou. OZ DLV v rámci diskusie navrhlo zúčastneným zástupcom politických strán, aby uvažovali nad určením vekovej hranice odchodu do dôchodku podľa profesie, ktorú zamestnanec vykonával počas svojho života.

✔️Obmedzenie nočnej práce a jej zníženie na priemer EÚ – prípadne zmeniť podmienky výkonu nočnej práce a inšpirovať sa inými štátmi v EÚ: napr. limitácia výkonu nočnej práce podľa veku.

✔️„Štyri dni v týždni v práci” – tam kde je vhodné a možné, avšak len za podmienky zachovania rovnakej mzdy zamestnanca, tak ako je to pri 5 dňovom pracovnom týždni.

✅BOZP:

✔️ Neznižovanie súčasnej úrovne legislatívnych požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

✔️Prehodnotenie a nastavenie efektívneho fungovania úrazového poistenia.

✔️Zabezpečenie a garantovanie dostatku finančných prostriedkov určených na odborovú kontrolu nad stavom BOZP v zmysle § 149 ods. 5 Zákonníka práce – odporúčanie OZ DLV: novelizovať príslušné ustanovenie a rozšíriť o povinnosť štátu každoročne finančné plnenie valorizovať.

✅EKONOMIKA:

✔️Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia príjmov zamestnancov z pracovného pomeru.

✔️Prehodnotenie spôsobu určovania minimálnej mzdy (MM).

✔️Platové tarify zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme/platové tarify zamestnancov v štátnej službe – návrh OZ DLV: prvý platový stupeň musí začínať minimálnou mzdou a ďalšie stupne by boli určitým násobkom, ktorý by zohľadňoval odpracované roky a kvalifikáciu podľa katalógu pracovných činností, ktoré by sa automaticky upravovali v závislosti na zmene výšky minimálnej mzdy.

✔️Zrušenie odvodov za nefinančné benefity zamestnancov.

✔️Zrušenie zdaňovania príspevkov poskytovaných pre zamestnancov zo Sociálneho fondu.

✅ ŠKOLSTVO:

✔️Prehodnotenie existujúceho rozsahu, štruktúry a potreby vzdelávacích inštitúcií na všetkých stupňoch vzdelávania so zohľadnením požiadaviek a potrieb trhu práce.

✔️Nastavenie motivačného vzdelávacieho systému pre študentov a zamestnávateľov z pohľadu prepojenia teoretickej prípravy s praxou.