Prehľad vybraných predpisov na zaistenie BOZP a ochranu zdravia – aktualizácia 2021

 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch vznp. 372/2019 Z. z. (01.01.2020)
 • Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vznp. 294/2020, 326/2020 Z.z. (01.01.2021)
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o Sociálnej poisťovni vznp. 372/2020 … Z. z. (01.01.2021)
 • Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 314/2018 Z. z. (01.03.2019)
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 89/2016 Z. z. (20.05.2016)
 • Zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia vznp. 204/2014 Z. z. (01.08.2014)
 • Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí vznp. 170/2009 Z. z. (01.08.2009)
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 320/2019 Z. z. (01.01.2020)
 • Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 35/2019 Z. z. (01.07.2019)
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 198/2020 Z. z. (21.07.2020)
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 198/2020 Z. z. (21.07.2020)
 • Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov vznp 386/2019 Z. z. (23.05.2020)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 286/2020 Z. z. (15.10.2020)
 • Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave vznp. 177/2018 Z.z. (01.09.2018)
 • Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. vznp. 55/2019 Z. z. (01.01.2020)
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 423/2020 Z. z. (01.01.2021)
 • Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chem. zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) vznp. 67/2010 Z.z. (01.06.2017)
 • Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 56/2018 Z. z. (01.04.2018)
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave vznp. 390/2019 Z. z. (01.10.2020)
 • Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (01.01.2013)
 • Zákon  č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 177/2018 Z. z. (01.01.2019)
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 Z. z. (01.07.2016)
 • Zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 307/2018 Z. z. (01.01.2019)
 • Zákon NR SR č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, vznp. 60/2018 Z.z. (01.04.2020)
 • Zákon NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 69/2020 Z. z. (06.04.2019)
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 418/2020 Z. z. (01.01.2021)
 • Zákon NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 01.01.2020)
 • Nariadenie vlády č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien vznp. 106/2015 Z.z. (01.06.2015)
 • Nariadenie vlády č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov vznp. 105/2015 Z.z. (01.06.2015)
 • Nariadenie vlády č. 416/2005 Z. z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám vznp. 629/2005 Z.z. (01.01.2006)
 • Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku vznp. 555/2006 Z.z. (15.10.2006)
 • Nariadenie vlády č. 253/2006 Z. z.  o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci (01.06.2006)
 • Nariadenie vlády č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (01.07.2006)
 • Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (01.07.2006)
 • Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci vznp. 236/2020 Z. z. (01.10.2020)
 • Nariadenie vlády č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci vznp. 235/2020 Z. z. (01.10.2020)
 • Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci vznp. 104/2015 Z.z. (01.06.2015)
 • Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (01.07.2006)
 • Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (01.07.2006)
 • Nariadenie vlády č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí (01.07.2006)
 • Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (01.07.2006)
 • Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (01.07.2006)
 • Nariadenie vlády č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu (01.09.2007)
 • Nariadenie vlády č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia vznp. 140/2011 Z. z. (15.12.2011)
 • Nariadenie vlády č. 83/2013 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci vznp. 333/2020 Z.z. (24.11.2020)
 • Nariadenie vlády č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu (20.04.2016)
 • Nariadenie vlády č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu vznp. 22/2017 Z. z. (01.03.2017)
 • Nariadenie vlády č. 236/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody (15.10.2015)
 • Nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu (19.07.2016)
 • Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite vznp. 331/2019 Z. z. (01.11.2019)
 • Nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu vznp. 325/2019 Z. z. (01.11.2019)
 • Nariadenie vlády č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vznp. 333/2019 Z. z. (01.11.2019)
 • Nariadenie vlády č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu vznp. 334/2020 Z.z. (24.11.2020)
 • Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (01.08.1965)
 • Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení vznp. 484/1990 Zb. (30.11.1990)
 • Vyhláška č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach vznp. 124/2006 (01.07.2006)
 • Vyhláška č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály (01.01.1986)
 • Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel (01.06.1991)
 • Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze (01.09.2006)
 • Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.z. o podrobnostiach, požiadavkách a rozsahu výchovy a vzdelávania (01.09.2007)
 • Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií vznp. 220/2019 Z. z. (01.08.2019)
 • Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
 • Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, vznp. 101/2019 Z.z. (01.05.2019)
 • Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (01.12.2007)
 • Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vznp. 102/2019 Z. z. (01.05.2019)
 • Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci vznp. 206/2011 Z. z. (15.07.2011)
 • Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (01.12.2007)
 • Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí vznp. 237/2009 Z. z. (01.07.2009)
 • Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia vznp. 192/2015 Z.z. (01.09.2015)
 • Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 223/2020 (01.11.2020)
 • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vznp. 234/2014 Z.z. (01.09.2014)
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci (01.03.2010)
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (01.03.2010)
 • Vyhláška MZ SR č. 148/2010 Z. z., o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu (01.05.2010)
 • Vyhláška MDPaT SR č. 205/2010 Z. z., o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach vznp. 180/2020 (01.07.2020)
 • Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (15.10.2010)
 • Vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave vznp. 43/2016 Z. z. vznp. 75/2019 Z. z. (01.04.2019)
 • Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej  spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností vznp. 100/2015 Z.z. (01.06.2015)  
 • Vyhláška MPSVR SR č. 182/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (01.07.2013)
 • Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (01.08.2014)
 • Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy vznp. 222/2018 Z. z.  (01.08.2018)
 • Vyhláška MH SR č. 343/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby (01.01.2015)
 • Vyhláška MH SR č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (01.01.2015)
 • Vyhláška MH SR č. 345/2014 Z. z., o ohňostrojných prácach (20.12.2014)
 • Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. (o prevencii závažných priemyselných havárií) (01.09.2015)
 • Vyhláška MH SR č. 200/2015 Z. z. o trhacích prácach (01.09.2015)
 • Vyhláška MH SR č. 288/2015 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície (01.12.2015)
 • Vyhláška ŠÚ SR č. 449/2020 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní (01.01.2021)
 • Vyhláška MDV a RR SR č. 44/2016 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov  130/2020 Z.z (23.05.2020)
 • Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (01.03.2016), vznp. 227/2019 Z.z. (01.08.2019)
 • Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (Príloha 2 – Požiadavky na lekárničky), vznp. 499/2019 Z. z. (01.09.2020)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *