28.4. Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Tohtoročný Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa každoročne koná 28. apríla a organizuje ho Medzinárodná organizácia práce (MOP), sa usiluje o bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako základnú zásadu a právo pri práci.

Medzinárodná organizácia práce je špecializovaný projekt OSN, ktorého poslaním je presadzovanie a podporovanie sociálnej spravodlivosti a pracovných práv, ktoré sú uznávané medzinárodne Venuje sa tomu, aby mal každý človek príležitosť získať slušnú a produktívnu prácu za podmienok slobody, spravodlivosti, istoty a ľudskej dôstojnosti.

V rámci agentúry EU-OSHA sa tento deň oslavuje v kontexte jednej z 20 zásad konkrétne zásada č. 10 Európskeho piliera sociálnych práv. Uznáva sa ňou, že zdravé, bezpečné  dobre prispôsobené pracovné prostredie má zásadný význam na dosiahnutie silnej, spravodlivej a inkluzívnej sociálnej Európy. Cieľom je poskytovať základné sociálne práva vrátane spravodlivých pracovných podmienok, rovnosti príležitostí a prístupu na trh práce.

Dlhší a zdravší pracovný život môže znížiť neistotu a zároveň zvýšiť produktivitu. Dobrá úroveň bezpečnosti a zdravia v práci je naozaj prínosná. Znamená menej neprítomnosti pre chorobu, zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť, udržanie zamestnanosti starších pracovníkov, podporovanie efektívnejších pracovných metód a technológií a prispievanie k zlepšeniu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Podľa predložených hlásení z organizácii v pôsobnosti OZ DLV bolo v roku 2022 zaregistrovaných spolu 166 registrovaných pracovných úrazov, čo je pri porovnaní s rokom 2021 o 1 registrovaný pracovný úraz menej. Potešujúcou správou je, že zo strany ZO OZ DLV nebol v roku 2022 nahlásený žiaden smrteľný pracovný úraz.

Zo svetovej štatistiky:

  • Každý rok na celom svete príde o život na základe pracovného úrazu alebo choroby z povolania milióny mužov a žien (čo predstavuje 6 300 ľudí denne).
  • Každý rok sa na celom svete stane približne 317 miliónov pracovných úrazov.
  • Každý rok sa na celom svete eviduje približne 160 miliónov chorôb z povolania
  • Každých 15 minút zomrie 1 pracovník na následok pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
  • Každých 15 minút dôjde k 153 pracovným úrazom.

Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci