ZAMESTNANECKÉ BENEFITY A ICH ZDANENIE

Zamestnanecké benefity predstavujú pre zamestnanca určitú formu príjmu a teda  podliehajú zdaneniu. Napriek uvedenému existujú aj také, ktoré zdaneniu nepodliehajú.

Benefity môžu mať charakter peňažného, ale i nepeňažného príjmu, nakoľko ich priznanie sa spája s výkonom zo závislej činnosti patria medzi zdaniteľné podľa § 5 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.[1]

Medzi benefity, ktoré nie sú predmetom dane patria:

 • ochranné pracovné prostriedky a pracovné oblečenie,
 • hygienické pomôcky,
 • náhrada za používanie vlastného náradia,
 • cestovná náhrada,
 • rekondičné a rehabilitačné pobyty,
 • preventívne prehliadky,
 • suma prijatá, ako preddavok od zamestnávateľa na jej vynaloženie v jeho mene.

Benefity oslobodené od dane sú:

 • vzdelávanie zamestnanca,
 • stravné na pracovisku alebo príspevok na stravovanie do limitu,
 • pitný režim,
 • použitie zariadenia (rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom, ale nie služby poskytnuté v zariadení),
 • produkty vlastnej výroby ( do 200 €),
 • sociálna výpomoc (do 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa), 
 • doprava na miesto výkonu práce a späť (za určitých podmienok, v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne), 
 • ubytovanie (do výšky 100 eur alebo 350 eur mesačne),
 • nepeňažné plnenie do výšky 500 eur za rok od všetkých zamestnávateľov úhrnne – nové od roku 2022.

Benefity, ktoré  sú oslobodené od dane z príjmov a benefity, ktoré nie sú oslobodené od dane z príjmov, sa zdaňujú zamestnancovi ako súčasť mzdy, pripočítajú  sa k základnej mzde zamestnanca. Mzda za daný mesiac bude v skutočnosti nižšia, ako v bežný mesiac, pretože sa odvedú zamestnancovi odvody i za nepeňažné benefity.

Výnimkou sú príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré spadajú do benefitov, avšak nezahŕňajú sa  do vymeriavacieho základu a teda nepodliehajú              daňovo – odvodovej povinnosti.

Peňažné benefity predstavujú:

 • prémie – mesačné, kvartálne, ročné,
 • 13. a 14. plat,
 • finančné príspevky – pri narodení dieťaťa, príspevok na podporu bývania, príspevok na dopravu, príspevok k uzavretiu manželstva,
 • plná náhrada mzdy pri PN,
 • príspevok na DDS – 3. pilier – až do výšky 180 € je možné odpočítať si zo základu dane.

Nepeňažné benefity predstavujú:

 • poskytnutie motorového vozidla na súkromné účely,
 • darčekové aj nákupné poukážky,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • regenerácia pracovnej sily – flexibilný pracovný čas, dovolenka navyše, sick day, home office.[2]

Spracovala:

Mgr. Martina Megová

Ekonóm OZ DLV


[1] Dostupné online, dňa 12.10.2023 : https://www.podnikajte.sk/dane/benefity-zamestnancov-2022-dane-odvody

[2] Dostupné online, dňa 12.10.2023: https://jaspis.sk/aktuality/zamestnanecke-benefity-z-pohladu-dani