Rodičovský príspevok

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku (ďalej len „Zákon o rodičovskom príspevku“) sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku:

a) zo sumy 301,00 Eur na sumu 345,20 Eur  (ak oprávnená osoba nemala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok)

b) zo sumy 412,60 Eur na sumu 473,30 Eur  (ak oprávnená osoba mala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok).

Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.[1]

Predĺžený rodičovský príspevok – príspevok na materskú školu

            K predĺženiu rodičovského príspevku dochádza neprijatím dieťaťa do predprimárneho vzdelávania v spádovej oblasti trvalého bydliska.

            Pre priznanie nároku poberať rodičovský aj po dovŕšení 3 roka dieťaťa Zákon o rodičovskom príspevku vyžaduje predložiť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, a to na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky.

Rozhodnutie o neprijatí nemôže byť staršie ako 12 mesiacov.

            Pre uplatnenie nároku na predĺženie rodičovského príspevku je potrebné podať žiadosť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Prílohou k žiadosti je aj vyššie uvedené Rozhodnutie o neprijatí do predprimárneho vzdelávania.

Rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na školský rok a teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

            Nárok na predĺžený rodičovský príspevok zaniká nástupom dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou, alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

            Rodič je povinný do 8 dní oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

            V prípade ak sa rodič nepreukáže opätovne na konci školského roka zamietavým rozhodnutím o prijatí dieťaťa do spádovej materskej školy, automaticky mu zaniká nárok na poberanie rodičovského príspevku na nasledujúci školský rok. [2]

Spracovala:

Mgr. Martina Megová

Ekonóm OZ DLV


[1] Dostupné online, dňa: 03.09.2023: https://www.upsvr.gov.sk/ba/aktualne-oznamy/oznam-k-rodicovskemu-prispevku-od-01.08.2023.html?page_id=1290029

[2] Dostupné online, dňa: 04.09.2023: https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/predlzeny-rodicovsky-prispevok-pri-neprijati-dietata-do-skolky