Elektronická PN

Novelizáciou zákona č. 125/2022 Z. z. o sociálnom poistení bolo schválené elektronické  potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti ( „ďalej len e-PN“) s účinnosťou od 1.6.2022, avšak s povinnosťou od 1.6.2023. 

            Zavedením e-PN je dôležitým krokom v odbúraní byrokracie a elektronizáciou vystavenia potvrdenia dočasnej práceneschopnosti  sa má zjednodušiť proces doručovania potvrdenia  PN zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni.

Postup vystavenia e-PN:

  • lekár v prípade potreby na základe posúdenia zdravotného stavu pacienta vystaví e-PN,
  • po vystavení je lekárom zaslaná elektronicky do NCZI do tzv. elektronickej knižky, kde ošetrujúci lekár určí práceneschopnosť a liečebný režim pacienta a predpokladaný dátum skončenia PN,
  • Sociálna poisťovňa sa vytvorením e-PN v systéme NCZI dozvie automaticky, jej povinnosťou je bezodkladne informovať zamestnávateľa pacienta.

Povinnosti zamestnávateľa:

            Zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke sociálnej poisťovne do 3 dní potom, čo dostal oznámenie o PN zamestnanca, údaje vyplývajúce z formulára „Potvrdenie pri vzniku e-PN“.

Medzi dané údaje patria:

  • informáciu ako vypláca mzdu zamestnancovi – ak na účet, tak zamestnávateľ doplní číslo účtu zamestnanca,
  • posledný deň, ktorý zamestnanec pracoval pred vznikom PN,
  • v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania  dni, za ktoré bola náhrada príjmu za obdobie PN  vyplatená, a to v lehote do 3 dní od vyplatenia náhrady príjmu   (formulár Potvrdenie o náhrade príjmu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania).

Povinnosti zamestnanca:

  • oznámiť do 3 dní od vystavenia e-PN číslo účtu, alebo adresa kde má byť poukazovaná nemocenská dávka – neplatí to v prípade ak číslo účtu, alebo adresu nahlasuje zamestnávateľ,
  • zdržiavať sa na adrese, ktorá je uvedená na zaznamenanej e-PN v systéme elektronického zdravotníctva – v prípade zmeny adresy je potrebné danú zmenu bezodkladne nahlásiť Sociálnej poisťovni,
  • preukázať sa pri kontrole dodržiavania nariadeného liečebného režimu pracovníkom Sociálnej poisťovne občianskym preukazom.

            Zamestnanec si môže skontrolovať svoju e-PN i sám prostredníctvom eZdravia. Poistenci, ktorí majú aktivovaní prístup do Elektronického účtu poistenca v e-službách Sociálnej poisťovne,  majú okrem údajov o e-PN aj informácie o aktuálnom stave vybavovania ich dávky, či napríklad meniť možnosť výplaty dávky.

 Mgr. Martina Megová

 Ekonóm