Dočasná práceneschopnosť zamestnanca

Každý zamestnanec vo svojom pracovnom živote skončil raz, ako práceneschopný (ďalej len „PN“). Choroba si nevyberá a zamestnanec skončí PN. Aké sú však povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v danej situácii?

            Akým spôsobom dochádza k náhrade príjmu za dané obdobie práceneschopnosti a kto ho vypláca?

            Podľa § 4 zákona 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo  izolácia (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“) a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného predpisu, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu, za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.“

            Náhrada príjmu je poskytovaná len fyzickým osobám, ktoré sú v pracovnom pomere a považujú sa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) za zamestnanca. Náhrada príjmu za dané obdobie je zamestnancovi poskytovaná zamestnávateľom. Priznaná je zamestnancovi, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

            Potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti vystavuje ošetrujúci lekár alebo lekár so špecializáciou v obore gynekológia a pôrodníctvo, v prípade príjmu do nemocnice je vytvorené príslušným oddelením.

Potvrdenie je zložené z V. dielov:

  • I. diel – Legitimácia dočasnej PN – pacient si necháva u seba, po skončení PN ho odovzdá lekárovi, ktorý ho následne zašle do Sociálnej poisťovne ( „ďalej len SP“),
  • II. diel – Žiadosť o nemocenské – predkladá sa zamestnávateľovi, ak PN prekročí 10 dní. Zamestnávateľ ho následne postúpi príslušnej pobočke SP,
  • II.a diel – Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej PN zamestnanca – nárok zamestnanca na náhradu príjmu pri dočasnej PN, odovzdáva sa zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje náhradu príjmu,

Podpísaný a vyplnený II. a IIa. Diel odovzdá zamestnanec zamestnávateľovi na začiatku dočasnej PN.

  • III. diel – zasiela ošetrujúci lekár SP ako doklad o začiatku PN,
  • IV. diel – nahlasuje sa ním ukončenie dočasnej PN pobočne SP, odovzdáva sa zamestnávateľovi po ukončení PN. [1]

Od 1.6.2023 však prichádza do platnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá zavedie tzv. elektronické potvrdzovanie dočasnej PN – tzv. „elektronická PN“.

Výška náhrady príjmu

Náhradu príjmu za PN poskytuje prvých 10 kalendárnych dní zamestnávateľ.

Jej výška je naviazaná na denný vymeriavací základ zamestnanca a to:

  • 1 až 3 deň trvania PN je to 25% denného vymeriavacieho základu,
  • 4 až 10 deň trvania PN je to 55% denného vymeriavacieho základu
  • v kolektívnej zmluve je možné dohodnúť vyššiu percentuálnu výšku náhrady príjmu, najviac však do výšky 80% denného vymeriavacieho základu. [2]

            V prípade, ak si zamestnanec dočasnú PN  zavinil sám a to požitím návykových látok (napr. alkohol, drogy ) prislúcha mu iba polovička náhrady príjmu.

            Ak PN trvá viac, ako 10 kalendárnych dní, náhradu príjmu počnúc 11 dňom PN začne vyplácať Sociálna poisťovňa tzv. nemocenské, a to po skončení daného mesiaca, za ktorý je náhrada príjmu vyplácaná.

Vymeriavací základ

            Zákon o sociálnom poistení  definuje denný vymeriavací základ nasledovne:

„Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.“

            Rozhodujúce obdobie (§ 54 zákona o sociálnom poistení) na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca je spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikla dočasná PN.

Výnimku výpočtu vymeriavacieho základu:

  • rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu je obdobie nemocenského poistenia pred vznikom dočasnej PN, ktoré trvalo najmenej 90 dní,
  • rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu je obdobie nemocenského poistenia pred vznikom dočasnej PN , ktoré trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná PN.[3]

Mgr. Martina Megová

Ekonóm

[i]                                                      


[1] Dostupné online, dňa 22.5.2023: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_praceneschopnost

[2] Dostupné online, dňa 22.5.2023: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/nahrada-prijmu-pri-pracovnej-neschopnosti/

[3] Dostupné online, dňa 22.5.2023: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/nahrada-prijmu-pri-pracovnej-neschopnosti/