Bleskovky č. 9/2021

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Podľa§ 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom,aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17,00 Eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti, alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5% zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

V prípade darčekovej poukážky poskytnutej zamestnávateľom pre zamestnanca darčeková poukážka predstavuje pre zamestnávateľa – spoločnosť – daňový výdavok v súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov: ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.

Darčeková poukážka poskytnutá zamestnávateľom je nepeňažným zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ takto poskytnutú sumu darčekovej poukážky pripočíta k vymeriavaciemu základu na verejné zdravotné poistenie a k vymeriavaciemu základu na sociálne poistenie a odvedie odvody za zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Zároveň sumu darčekovej poukážky preddavkovo zdaní v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov.

Záver:

Darčekové poukážky sú u zamestnanca predmetom dane, podliehajú zdaneniu, sú súčasťou zdaniteľných príjmov zamestnanca a zároveň sú súčasťou vymeriavacích základov pre platenie poistného na sociálne poistenie a pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie, poistné platí zamestnanec aj zamestnávateľ.

Bez ohľadu na hodnotu darčekových poukážok, pokiaľ zamestnávateľ poskytuje zamestnancom darčekové poukážky ako benefit a má takýto benefit uvedený v internej smernici, pre zamestnávateľa je to daňový výdavok a pre zamestnanca zdaniteľný príjem.