HOME OFFICE s dodržiavaním tzv. „práva odpojiť sa“

Pandémia COVID-19, ktorá postihla celý svet priniesla a zvýraznila negatívne odrazy z pracovného prostredia zamestnancov, ale i tie pozitívne. Za jeden z pozitívnych dôsledkov môžeme považovať častejšie aplikovanie spôsobu výkonu práce prostredníctvom home officu. Takýto spôsob výkonu práce prinieslo aj viaceré legislatívne zmeny, ktoré bolo potrebné prijať.

            Home office laicky povedané predstavuje občasnú prácu z domu, ktorú zamestnávateľ umožňuje zamestnancovi. Často sa môžeme v bežnej komunikácií stretnúť so zamieňaním domáckej práce (resp. telepráce) a home officu. Rozdiel spočíva v tom, že home office je práca, ktorá je vykonávaná príležitostne, čiže len niekedy alebo vo výnimočných situáciách, na inom mieste výkonu práce, než na tom, ktoré je obvyklé miesto výkonu práce zamestnanca a môže sa vykonávať len so súhlasom zamestnávateľa, prípadne po dohode so zamestnávateľom a to v domácnosti zamestnanca alebo na inom mieste. Druh práce sa však musí vykonávať na home office v súlade s pracovnou zmluvou, ktorá to umožňuje. (§ 52 ods. 2 Zákonníka práce). Domácku prácu upravuje § 51 ods. 1 Zákonník práce. V súlade s týmto ustanovením je domácka práca, vykonávaná pravidelne zamestnancom pre zamestnávateľa na základe podmienok, ktoré sú dohodnuté v pracovnej zmluve. Domácku prácu je možné vykonávať doma alebo na inom dohodnutom mieste.

            Počas pandémie COVID-19 bolo v Zákonníku práce prijaté ustanovenie § 250b. Ustanovenie upravuje, že počas opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom v súlade s osobitným predpisom môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu home office, ale len v prípade, ak to dohodnutý druh práce zamestnanca umožňuje.

            V súvislosti s home officom boli prijaté aj ďalšie legislatívne zmeny a zároveň bolo prijaté „právo odpojiť sa“. Od 1. marca 2021 bola v rámci Zákonníka práce prijatá novelizácia, ktorá upravuje „právo odpojiť sa“.Uvedená novelizácia predstavuje právo zamestnanca na to, že ak pracuje na home office nemusí byť non-stop pripojení, byť online a dostupný svojmu zamestnávateľovi počas jednotlivých zmien a počas víkendu. Tzn. zamestnanec nemusí cez víkend a po pracovnom čase využívať telefonické zariadenie, počítač a iné a zamestnávateľ ho za to nemôže nijakým spôsobom sankcionovať a zároveň to nemôže posudzovať ako neplnenie povinností zamestnanca a taktiež to nemôže zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Výnimku z uvedeného práva odpojiť sa, tvorí práca nadčas alebo pracovná pohotovosť. Taktiež považujeme za výnimku situáciu, ak by zamestnávateľovi hrozil vznik škody.

            V prípade, že zamestnávateľ nebude rešpektovať a dodržiavať právo odpojiť sa, dochádza k porušeniu Zákonníka práce a takéto konanie je možné ohlásiť príslušným orgánom.

            Smernica Európskeho parlamentu nám poskytla možnosť zaviesť do našej právnej úpravy právo odpojiť, ktoré máme v Zákonníku ustanovené v § 52 ods. 10: „Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v čase podľa prvej vety.“

            Právo odpojiť sa bolo potrebné zaviesť z dôvodu zneužívania povinností zamestnanca zamestnávateľom, čo malo za dôsledok zvýšenie depresií zamestnanca, zvýšenú nesústredenosť, úzkosť.

            Počas pandémie COVID-19 sa práca na home office zvýšila o 30%. Aj keď je home office považovaný za benefit, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, nesmieme zabúdať a najmä jednotliví zamestnávatelia, že ľudia nie sú stroje, ktoré dokážu fungovať v práci nonstop. Napriek tomu, že môže byť home office niekedy zamestnávateľom zneužívaný, je potrebné spomenúť aj výhody, ktoré so sebou priniesol. Home office napomáha (ak nie je zneužívaný zamestnávateľom) k lepšej rovnováhe v súkromnom a pracovnom živote, zamestnanci môžu byť flexibilnejší, sústredenejší a motivovanejší, nestrácajú čas zdĺhavým cestovaním do miesta výkonu prácu alebo pravidelného pracoviska a iné.

Mgr. Simona Bednárová

Právnik OZ DLV