Facebook – súťaž o víkendový pobyt

Zapoj sa na našom Facebookovom profile do súťaže

Súťažíme o : víkendový relaxačný pobyt v Hoteli*** SOREA TRIGAN, na Štrbskom Plese od spoločnosti: SOREA, spol. s r.o.

Poukážka pre 2 osoby zahŕňa nasledovné služby:

  • 2 x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
  • 2x polpenzia formou bufetových stolov
  • 2x vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU

(Poukážka je platná do 11.12.2023).

Výherca súťaže bude po jej ukončení zverejnení na Facebookovom profile pod súťažným príspevkom.

Vyhlasovateľ súťaže

ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA, so sídlom Osadná 268/6, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 00177831, registrácia MV SR :

VVS/1-2200/90-32 (ďalej len „OZ DLV“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže sa môže zúčastniť každý. Termín súťaže: od 15.3.2023 do 31.3.2023 vrátane.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Ten kto sa zapojí do súťaže cez Facebookový profil.

Detaily:

  1. Sleduj a daj lajk na náš Facebookový profil: Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda
  2. odpovedz správne na naše otázky.

Zapojiť sa môžeš do 31.3.2023.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 3.4.2023. Žrebovanie bude prebiehať cez aplikáciu. Výhercovia budú uverejnení na Facebookovom profile Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda a následne musí do 3 pracovných dní víťaz súťaže poskytnúť OZ DLV adresu na doručenie poukážky. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhra bude odovzdaná najneskôr v termíne 17.4.2023.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje OZ DLV náhradníka, ktorému pripadne výhra.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.ozdlv. .Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Veľa šťastia !