O budúcnosti pracujúcich rozhodujeme dnes!

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zastupuje pracovníkov naprieč celým Slovenskom a poskytuje im sociálno-právnu ochranu ich záujmov. Sme poisťovňou pracujúcich. Naším poslaním je chrániť práva občanov na slušnejší život v tomto štáte a pomáhať riešiť a prekonávať vzniknuté problémy, ktoré sa môžu pri ich práci vyskytnúť. Uvedomujúc si dynamiku sveta v 21. storočí, pristupujeme k svojmu poslaniu inovatívne. Odborový zväz DREVO, LESY, VODA preto poskytuje najaktuálnejšie benefity a informácie pre svojich členov. Zároveň poskytuje najvyšší štandard pracovnoprávneho poradenstva a prípravy kolektívneho vyjednávania. Členstvom v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA získate silného partnera, ktorý pomôže Vám a Vašej rodine v dobrých ale aj tých ťažkých časoch. Len spoločne dokážeme ochrániť dôstojné pracovné podmienky pracovníkov.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA je otvorenou, samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou občanov, ktorí pracujú alebo pracovali v odvetviach drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva a príbuzných odvetviach, ak požiadajú o členstvo v odborovom zväze.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA je organizačne, materiálne a finančne samostatný subjekt. Členskú základňu tvoria zamestnanci, bývalí zamestnanci, dôchodcovia, nezamestnaní občania  zo zamestnávateľských subjektov drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva a príbuzných odvetví bez rozdielu povolania, politickej, štátnej príslušnosti a národnosti, vyznania, rasy a pohlavia. Členom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA sa môže stať každý občan Slovenskej republiky na základe podanej a prijatej prihlášky.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA verejne deklaruje a dodržiava svoju nezávislosť na politických stranách a hnutiach a na štátnych orgánoch a organizáciách.

Hlavným cieľom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je ochrana a obhajoba oprávnených záujmov a práv členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA dôrazne presadzuje a obhajuje sociálne, mzdové, ekonomické, kultúrne a právne záujmy a istoty svojich členov.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA aktívne podporuje a presadzuje princípy demokracie, morálky, humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti. Podporuje dôsledné rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa v rámci medzinárodných aktivít dôsledne riadi princípmi medzinárodnej solidarity na základe rovnoprávnosti, nezávislosti a vzájomného rešpektovania. V rámci pôsobenia v medzinárodných odborových združeniach príslušných odvetví Odborový zväz DREVO, LESY, VODA úzko spolupracuje aj s príbuznými odborovými zväzmi v iných krajinách, pričom za najdôležitejšie považuje výmenu informácií na medzinárodnej úrovni.

Z hľadiska napĺňania svojich cieľov, Odborový zväz DREVO, LESY, VODA aktívne využíva všetky možnosti, ktoré mu dáva Ústava Slovenskej republiky, zákony, vykonávacie predpisy, medzinárodné zmluvy, ktoré boli v rámci legislatívneho procesu ratifikované Národnou radou Slovenskej republiky.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA presadzuje a dodržiava zásadu: rešpekt – vo vzťahu k ostatným, rešpekt – k samému sebe, responsibility – zodpovednosť a spoľahlivosť.  

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA môže vydávať zväzovú tlač.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa za účelom presadzovania, obhajoby a ochrany záujmov svojich členov, ale aj napĺňania samotného poslania odborového zväzu a pre výkon ďalšej činnosti, môže združovať s inými odborovými zväzmi alebo združeniami, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

Evidencia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je vykonaná v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-2200/90-32 dňa 26. 10. 1990.