Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie

V rámci Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA sú každoročne, v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, vyjednávané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre:

– lesné hospodárstvo,
– vodné hospodárstvo,
– odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (vodárenské spoločnosti),
– drevársky a nábytkársky priemysel,
– celulózo-papierenský priemysel.

Vo všetkých kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa sa vyjednávačom za Odborový zväz DREVO, LESY, VODA za obdobie posledných štyroch rokov (2008 – 2012) podarilo dohodnúť viacero výhod nad rámec minimálnych nárokov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. V uplynulom období boli úspešné rokovania hlavne v oblasti zvyšovania minimálnych mzdových taríf, odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania nad rámec platnej legislatívy, zvýšenia minimálnych mzdových príplatkov a mzdových zvýhodnení a mnohé iné výhody pre zamestnancov, nad rámec minimálnych nárokov, garantovaných platnou právnou úpravou. Hlavne úspechy, súvisiace s úpravou – zvyšovaním minimálnych mzdových taríf, zabezpečili zamestnancom, bez ohľadu na to, či sa jednalo o robotnícke profesie alebo technicko-hospodárskych zamestnancov, nárast reálnych miezd.

Zamestnanci Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA v oblasti kolektívneho vyjednávania, úspešne participujú aj na kolektívnom vyjednávaní podnikových kolektívnych zmlúv.

V súvislosti s problematikou kolektívneho vyjednávania, či už kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa alebo podnikových kolektívnych zmlúv, je potrebné upozorniť na ich význam a odôvodnený nárast potreby kolektívne vyjednávať a to či už na úrovni zamestnávateľských zväzov, alebo na podnikovej úrovni. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že kolektívne vyjednávanie a ich výsledok – kolektívny zmluva, je výstupom z rokovaní sociálnych partnerov, zamestnávateľských zväzov, konkrétnych zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov – odborárov. Preto si členovia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA veľmi vážia a oceňujú konštruktívny prístup svojich sociálnych partnerov v rámci kolektívneho vyjednávania a vyslovujú presvedčenie, že názorová nejednotnosť, nikdy nebude prekážkou pre konečnú dohodu, ktorá bude rešpektovať požiadavky a odôvodnené nároky zamestnancov a zohľadňovať potreby a možnosti zamestnávateľov, pričom tento dialóg bude naďalej dôkazom rovnocennosti sociálnych partnerov pri kolektívnom vyjednávaní.