Prinášame Vám usmernenie MPSVR SR zo dňa 15. 2. 2018, ktoré vyplynulo z práce pracovnej skupiny na MPSVR SR ustanovenej v zmysle z úlohy č.3 uznesenia vlády SR č.327/2017 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Úlohou pracovnej skupiny bolo zanalyzovať povinnosti zamestnávateľov pri oboznamovaní zamestnancov a podnikajúcich fyzických osôb, ktorí nie sú zamestnávateľmi, ktorí v rámci svojich pracovných povinností riadia osobné motorové vozidlo, ale nie sú profesionálnymi vodičmi. Z usmernenia vyplýva, že oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov sa neuskutočňuje z problematiky dopravných predpisov, ale iba z právnych predpisov.

List MPSVR SR

Usmernenie MPSVR SR zo dňa 15. 2. 2018

HORE