Náš odborový zväz pripravil súťaž o „Naj - predsedu Základnej organizácie OZ DLV” a „Naj - Základnú organizáciu OZ DLV”. Týmto zámerom chce náš odborový zväz v budúcnosti oceňovať najaktívnejšie základné organizácie a funkcionárov nášho odborového zväzu, ktorí popri svojich náročných pracovných povinnostiach vyvíjajú veľkú aktivitu v prospech odborov.       

Na rokovaní Predsedníctva OZ DLV 10. 08. 2017 boli schválené kritéria 1. ročníka, na základe ktorých sa hodnotenie uskutoční. Vyhodnotenie kritérií sa uskutoční na rokovaní Predsedníctva OZ DLV v novembri 2017. Výsledky budú prezentované na rokovaní Pléna OZ DLV 07. decembra 2017. Pri tejto príležitosti budú víťazom odovzdané ocenenia.

 

KRITÉRIA HODNOTENIA

Kritérium

Zodpovedá

Max. počet bodov

A. Komunikácia s Ústredím

 

 

A1. Zaslanie členskej základne ZO OZ DLV

Ing. Rastislav Martiška, PhD.

20

A2. Zaslanie PKZ ZO OZ DLV

Mgr. Matúš Jarolín

20

A3. Komunikácia v oblasti BOZP

Ing. Robert Staško

20

B. Platenie členského príspevku

 

 

B1. Pravidelnosť platenia

Ing. Rastislav Martiška, PhD.

20

C. Členská základňa

 

 

C1. Nárast členskej základne ZO OZ DLV

Valéria Bořiková

20

C2. Počet mladých do 35 rokov v Iniciatíve mladých

Mgr. Matúš Jarolín

10

D. Aktivity ZO OZ DLV

 

 

D1. Čo robia ZO aby získali nových členov?

Mgr. Matúš Jarolín

20

Celkovo

 

130

ROZPIS BODOVACIEHO SYSTÉMU podľa jednotlivých kritérií:

A1.

- Ak ZO OZ DLV zašle databázu členov do určeného termínu                                                                         20 bodov
- Ak ZO OZ DLV zašle databázu členov po termíne                                                                                        10 bodov
- Ak ZO OZ DLV nezašle databázu                                                                                                                 0 bodov

A2.

- Ak ZO OZ DLV zašle PKZ do určeného termínu                                                                                          20 bodov
- Ak ZO OZ DLV zašle PKZ členov po termíne                                                                                               10 bodov
- Ak ZO OZ DLV nezašle PKZ                                                                                                                        0 bodov

A3.

- Ak ZO OZ DLV podľa hodnotenia BOZP inšpektora komunikuje pravidelne                                                     20 bodov
- Ak ZO OZ DLV problematicky komunikuje s BOZP inšpektorom                                                                       0 bodov

B1.

- Ak ZO OZ DLV platí odvod pravidelne mesačne                                                                                          20 bodov
- Ak ZO OZ DLV neplatí odvod pravidelne (došlo v poslednom roku k omeškaniu)                                              0 bodov

C1.

- Ak narastie počet členov za sledované obdobie viac ako 10                                                                           20 bodov
- Ak narastie počet členov za sledované obdobie v počte 1 až 10                                                                      10 bodov
- Ak počet členov nenarastie, prípadne klesne                                                                                                  0 bodov

C2.

- Ak počet členov ZO v iniciatíve bude väčší ako 3                                                                                          10 bodov
- Ak počet členov ZO v iniciatíve sa bude rovnať 1 až 3                                                                                    5 bodov
- Ak počet členov ZO v iniciatíve sa bude rovnať 0                                                                                           0 bodov

D1.

- V prípade odpovede na otázku a opísania aktivity ZO v tejto oblasti                                                              20 bodov
- V prípade odpovede a informácie, že ZO nemá nadštandardné aktivity                                                          10 bodov
- V prípade žiadnej odpovede ZO                                                                                                                   0 bodov

 

HORE