Vynikajúcim príkladom spolupráce Friedrich-Ebert-Stiftung v oblasti podpory diskusie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa nielen Európskej únie, ale aj Slovenskej republiky s cieľom napomôcť, aby sa odbory stali silným a spoločensky uznávaným aktérom v tejto diskusii bola konferencia, ktorú zorganizoval Odborový zväz drevo, lesy voda len vďaka účinnej podpore a pomoci Friedrich-Ebert-Stiftung.

V tomto konkrétnom prípade zareagoval Odborový zväz drevo, lesy, voda (OZ DLV) v úzkej spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung na aktuálnu výzvu súčasnosti, ktorým je diskusia o význame a podobe Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP) tak, že spoločne zorganizovali medzinárodnú konferenciu na tému Výzvy odborových a zamestnávateľských zväzov v lesníckom a drevospracujúcom priemysle v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv“, ktorá sa konala v dňoch 08. – 10. novembra 2017 v Bratislave. Zástupcovia odborov zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska a Maďarska intenzívne diskutovali o potrebe viac sociálnej Európy a najmä, aby predstavitelia vlád schválili počas sociálneho samitu v Göteborgu vybudovanie účinného EPSP.

Predsedníčka OZ DLV JUDr. Vlasta Szabová, PhD uviedla: “Úlohou odborových zväzov je vyzývať národné vlády na podporu silného a ambiciózneho Európskeho piliera sociálnych práv. Odborári chcú získať podporu, aby sa sociálne práva stali skutočnosťou.“

Rešpektujúc princípy sociálneho dialógu a v snahe zvýrazniť jeho význam v kontexte tak významného projektu, akým má byť konečná podoba a následná realizácia EPSP, OZ DLV pozval na diskusiu k tak závažnej téme aj zástupcov zamestnávateľských zväzov a združení zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska a Maďarska, ktorí pozvanie prijali a intenzívne o tejto problematike diskutovali.  

Hlavným cieľom odborových zväzov je presadzovanie „lepšej Európy pre pracujúcich ľudí.“ Desať základných bodov, ktoré sú podľa odborárov nevyhnutné pri zavedení EPSP - patrí medzi nich aktívna podpora zo strany všetkých orgánov EÚ, lepšia hospodárska politika EÚ, každoročné sociálne a hospodárske odporúčania a posilnenie kolektívneho vyjednávania. V oblasti kolektívneho vyjednávania je potrebné zahrnúť realizáciu Európskych dohôd o sociálnych partneroch. Veľmi dôležitý bod pri zavedení tohto piliera je aj urýchlene prijatie legislatívnych návrhov týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, zavedenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom mieste, spravodlivé pracovné podmienky a dodržiavanie princípov rodovej rovnosti.

Na konferencii vystúpil aj prezident KOZ SR Ing. Jozef Kollár, ktorý uviedol: “Pracujúci ľudia už nemôžu dlhšie čakať. Je najvyšší čas prestať debatovať, treba prejsť ku skutkom a začať pracovať. Európsky pilier sociálnych práv potrebuje podporu zo strany národných vlád členských štátov EÚ. Potrebujeme, aby sa EÚ a jej členské štáty ohradili voči reakciám zo strany zamestnávateľov a jasne podporili pilier a navrhovaný balík legislatívnych opatrení.”

V rámci piliera je stanovených 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú rozdelené do 3 kategórií:

  • rovnosť príležitostí a prístup na trh práce
  • dynamické trhy práce a spravodlivé pracovné podmienky
  • verejná podpora/sociálna ochrana a začleňovanie.

Európa potrebuje Európsky pilier sociálnych práv, ktorý znamená viac ako len pekné slová. Potrebujeme taký pilier, ktorý riadne rešpektuje odborové zväzy a prináša skutočné zlepšenia, ktoré môžu ľudia vidieť a pocítiť. Preto je potrebné sa zamerať na dosiahnutie primárneho cieľa, a teda presunúť sa od slov k konkrétnym akciám pre sociálny pokrok a sociálnu spravodlivosť.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

HORE