Usmernenie

k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme

___________________________________________________________________________

 

V Memorande o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce (ďalej len „memorandum“), s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, sa zmluvné strany zaviazali v bode 1 písm. a) v spojení s bodom 2 zvýšiť platy na úrovni 2%  priznaných funkčných platov v termíne od 01.09.2017 do 31.12.2017 a od 01.09.2018 do 31.12.2018.

 

    Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky vydáva nasledovnú pomôcku na zabezpečenie plnenia záväzku z memoranda.

  1. Služobný úrad/zamestnávateľ (ďalej len „zamestnávateľ“) zrealizuje záväzok ustanovený v bode 1 písm. a) v spojení s bodom 2 memoranda v období od septembra 2017 do decembra 2017 formou odmeny vo výške 2% z funkčného platu štátneho zamestnanca/zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec“) priznaného k 1. septembru 2017.
  2. Účelom memoranda je formou odmeny zvýšiť plat všetkým zamestnancom, teda aj zamestnancom, ktorí majú určený mimoriadny plat, plat vo výške platu poslanca alebo osobný plat, ktoré sa na účely zákona o štátnej službe, a v prípade osobného platu aj podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, považujú za funkčný plat. Ak ide o štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, poskytnutie odmeny sa zahrnie do celkovej výšky odmeny, ktorá je limitovaná 20% ich ročného funkčného platu (§ 142 ods. 4 zákona o štátnej službe).
  3. Krátenie odmeny v závislosti od trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru (ďalej len „pomer“) sa vzťahuje na skončenie pomeru v priebehu niektorého z mesiacov, v ktorom má byť odmena poskytnutá (napr. ak zamestnanec skončí pomer k 15. októbru 2017, zamestnávateľ odmenu poskytnutú za mesiac október kráti o dni skončenia pomeru, teda za obdobie od 16. do 31. októbra 2017 a vyplatí alikvotnú časť odmeny vo výške zodpovedajúcej trvaniu pomeru).
  4. Za plne odpracovaný mesiac sa okrem reálneho výkonu práce/štátnej služby považuje tiež čas, ustanovený v § 101 ods. 1 zákona o štátnej službe a v § 144a ods. 1 Zákonníka práce, za ktorý má zamestnanec v danom mesiaci nárok na výplatu funkčného platu resp. jeho  pomernej časti. Ak zamestnanec nemá nárok v danom mesiaci na výplatu funkčného platu alebo jeho alikvotnej časti, zamestnávateľ odmenu neprizná (napr. ak  zamestnanec celý mesiac poberá dávku nemocenského poistenia z dôvodu dočasnej práceneschopnosti, celý mesiac poberá rodičovský príspevok a pod.)
  5. Za plne odpracovaný mesiac sa nepovažuje čas, keď zamestnanec čerpá voľno bez nároku na funkčný plat. Za plne odpracovaný mesiac sa tiež nepovažuje zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby s výnimkou zaradenia mimo činnej štátnej služby štátnej zamestnankyne, ktorá je tehotná, dojčiaca alebo matkou do konca deviateho mesiaca a vykonáva štátnu službu, ktorá je jej zakázaná alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, zdravie krátko po pôrode alebo zdravie počas dojčenia.
  6. Poskytnutie odmeny zamestnancovi, ktorý nemá k 1. septembru 2017 určený funkčný plat, z ktorého sa odmena určuje, pretože jeho pomer vznikol v mesiaci resp. v priebehu niektorého z mesiacov sledovaného obdobia napr. k 1. októbru 2017 memorandum priamo neupravuje. V zmysle zásady dodržiavania rovnakých podmienok odmeňovania a účelu memoranda môže zamestnávateľ poskytnúť odmenu aj tomuto zamestnancovi, ak mu to objem finančných prostriedkov umožňuje. Základom pre určenie odmeny by mal byť v tomto prípade funkčný plat zamestnanca určený ku dňu vzniku pomeru.
  7. Ak zamestnávateľ poskytne odmenu podľa bodu 6, kráti odmenu v závislosti od doby trvania pomeru v kalendárnom mesiaci (napr. ak zamestnancovi vznikne pomer k 15. októbru 2017, zamestnávateľ vyplatí za mesiac október alikvotnú časť odmeny vo výške zodpovedajúcej dobe trvania pomeru, t. j. od 15. októbra do 31.októbra ).
  8. Odmena vo výške 2% poskytnutá v mesiaci október až december sa určí z funkčného platu priznaného zamestnancovi k 1. septembru 2017 a v prípade poskytnutia odmeny zamestnancovi podľa bodu 6 z funkčného platu určeného ku dňu vzniku pomeru.
  9. Odmena nie je súčasťou funkčného platu, ale jednou zo zložiek platu, ktorých suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 158 ods. 2 zákona o štátnej službe, § 27 ods.1, 4 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a preto je potrebné pri zaokrúhľovaní odmeny postupovať analogicky a odmenu zaokrúhliť na najbližší eurocent nahor.
  10. Záväzok z memoranda sa týka poskytnutia odmeny zamestnancom, na ktorých sa memorandum vzťahuje, a preto možno priznanie odmeny a jej administratívne spracovanie realizovať hromadným návrhom osobitne za každý mesiac.

Záverom poznamenávame, že usmernenie má odporúčajúci charakter a je len pomôckou pre plnenie záväzku z memoranda v aplikačnej praxi.

 

 

 

 

 

 

 

 

HORE