Poslanci Národnej rady SR 12. 09. 2019 schválili novelu Zákona o lesoch, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Novela zákona podľa tlačovej správy agrorezortu podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch ako jedného z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny.
Sprísnením podmienok náhodnej ťažby sa znemožňuje zneužívanie tohto inštitútu. Zároveň sa ustanovuje ochrana pralesov ako významných lesníckych miest a ako prvý predpis definuje aj možnosti a podmienky bezzásahového územia.

„Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Lesy pokrývajú viac ako 41% povrchu našej krajiny. Po tisícročia plnili a plnia významné produkčné, ochranné, environmentálne, ale aj celospoločenské funkcie. Poskytujú človeku nielen nenahraditeľný zdroj energie, ale pomáhajú tiež zachovávať biodiverzitu, predchádzať klimatickej zmene a jej dopadom, chránia pôdu i vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Našou povinnosťou je zachovať zdravé lesy aj pre budúce generácie,“ uviedla v tlačovej správe Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Schválený zákon reaguje na požiadavky praxe pri prebiehajúcej klimatickej zmene. Precizuje tiež problematiku ochrany lesných pozemkov a rieši úpravu postupov pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov. „Fenomén globálnej klimatickej zmeny postihol aj naše lesy. Opakujúce sa prírodné kalamity a následný rozmach škodlivých činiteľov významne ovplyvňuje zdravotný stav porastov, a to najmä smrekových,“ upozornila ministerka Gabriela Matečná. Pomôcť zmierniť dopady klimatickej zmeny má aj definovanie a uplatňovanie prírode blízkych spôsobov hospodárenia s cieľom zachovania alebo zlepšovania biologickej rozmanitosti, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti lesov.

Zákon o lesoch prehodnocuje podmienky vykonávania náhodnej ťažby, pričom sa sprísňuje režim hlásenia vzniku náhodnej ťažby, teda neplánovanej či kalamitnej. V prípade, ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy presiahne 15 % zásoby porastu, uvedenej v opise porastu alebo na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 hektára, je povinnosťou obhospodarovateľa lesa nahlásiť vznik každej náhodnej ťažby orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Touto úpravou sa vytvára predpoklad pre celkové sprísnenie uplatňovania náhodnej ťažby a dôslednejšiu kontrolnú činnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.

Návrh zákona o lesoch dopĺňa Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva a jej kompetencie, najmä kompetenciu vykonávať štátny dozor v lesoch podľa ustanovení zákona o lesoch. Zároveň sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia týkajúce sa uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh, čo má za cieľ zamedziť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na trh.

„Minulosť lesníctva má na Slovensku hlboké korene. Celé generácie lesníkov systematicky pestovali a zveľaďovali naše lesy a snažili sa udržať rovnováhu medzi požiadavkami spoločnosti a udržaním biologickej diverzity, integrity a zdravia lesných ekosystémov. Som rada, že spoločnosť si čoraz viac uvedomuje dôležitosť nielen produkčných, ale aj mimoprodukčných funkcií lesov. Predložený zákon na tieto požiadavky plne reflektuje,“ uzavrela ministerka Gabriela Matečná.

Najdôležitejšie zmeny v Zákone o lesoch
1. Definícia prírode blízkeho hospodárenia v lesoch
2. Vyhlasovanie pralesov
3. Nahlasovanie náhodnej ťažby a jej sprísnenie
4. Preplácanie zvýšených nákladov na opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z envirofondu
5. Definícia mimoriadnych udalostí v lesoch, pri ktorých dochádza k ohrozeniu ekologickej stability alebo biologickej diverzity a možnosť vydania osobitných opatrení na ochranu lesov
6. Konania pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy v európskej sústave chránených územiach sa budú posudzovať podľa zákona o ochrane prírode
7. Sprísňujú sa zámeny lesných pozemkov
8. Využitie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely v prospech miest a obcí
9. Zabezpečenie osobitného obhospodarovania lesa ak vlastník nezabezpečuje odborné hospodárenie
10. Doplnenie Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie ako orgánu štátnej správy lesného hospodárstva

Kompletné znenie zákona nájdete:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1509

STANOVISKO PLATFORMY "Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska" k schválenej novele zákona o lesoch

"Odborníci Platformy zadefinovali ako jeden z rozhodujúcich cieľov v Novej stratégii trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska vytvorenie a schválenie jediného, vzájomne zosúladeného legislatívneho predpisu, garantujúceho adekvátnu starostlivosť o lesné bohatstvo Slovenska vo všetkých rozhodujúcich záujmových oblastiach – v ochrane prírody, v ochrane lesa, aj v ochrane a poskytovaní všetkých rozhodujúcich ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú, ale aj v poskytovaní ekonomických benefitov, ktoré les prináša pre spoločnosť a ktoré sú pre vlastníka lesa ešte stále zdrojom financovania, väčšinou zadarmo poskytovaných ekosystémových služieb pre spoločnosť.
Preto Platforma považuje za nevyhnutné zosúladiť existujúci Zákon o ochrane prírody a krajiny a Zákon o lesoch do podoby vzájomne prepojeného legislatívneho predpisu, ktorý bude možné efektívne implementovať v praxi.Jeho súčasťou musí byť aj vytvorenie jednotnej štátnej správy, zameranej na ochranu lesného bohatstva Slovenska a základným nástrojom implementácie zákonných opatrení musí byť jeden Program starostlivosti o lesné územie v danej lokalite. Pokiaľ budú existovať dva rozdielne legislatívne predpisy, dva rozdielne programy a dve štátne správy, tak sa tento súlad a zjednotenie postupov v ochrane lesov dosiahnuť nepodarí. O tom nás všetkých presviedčajú doterajšie skúsenosti a aj aktuálne schválené novely zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny ich iba potvrdzujú a zvýrazňujú, pretože v nich je ochrana prírody nadradená nad ochranou lesov."

Hovorca Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska Jozef Marko

HORE