Platforma „zachráňme lesné bohatstvo slovenska“

Sedem organizácií vytvorilo v polovici augusta v Banskej Bystrici spoločnú odbornú platformu s názvom ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA. Zmluvu o vytvorení platformy podpísali signatári týchto subjektov: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odborový zväz drevo, lesy, voda, PEFC Slovensko, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky, š.p., a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky.

Problematiku záchrany lesov vníma Platforma nadrezortne a apoliticky, a tak ju bude aj presadzovať. Zastupuje záujmy viac ako 500 tisíc vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, reprezentuje správcov lesného majetku štátu; členov Slovenskej lesníckej komory; viac ako 150 podnikov, zaoberajúcich sa spracovaním dreva; členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda a 239 držiteľov PEFC certifikátov a osvedčení. Zamestnanci týchto subjektov vyprodukujú pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky ročne výnosy vo výške 3,0 až 3,5 mld. €, obhospodarujú viac ako  1,6 mil. ha lesov a zamestnávajú a vytvárajú pracovné príležitosti najmenej pre 45 tisíc prevažne obyvateľov vidieka.

Odborníci z Platformy spracovali návrh dokumentu „Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska“. Jedným z programových cieľov Platformy je príprava a prijatie záväzného dokumentu – „Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva Slovenskej republiky“. Návrh obsahuje tieto strategické ciele (priority), vrátane legislatívnych a ekonomických nástrojov pre ich realizáciu.

 1. Jednotná štátna politika pre ochranu lesného bohatstva Slovenska
 2. Jedno centrum pre manažment lesného bohatstva štátu
 3. Jeden zákon a jedna štátna správa na ochranu a využívanie lesného bohatstva štátu
 4. Nový prístup k funkciám a úžitkom z lesa a zmena spôsobu obhospodarovania lesov
 5. Kritická revízia chránených území a následná zmena siete chránených území
 6. Vznik stabilného verejného a súkromného sektora lesného hospodárstva
 7. Uplatňovanie verejných politík, podporujúcich drevo ako ekologickú trvalo sa obnovujúcu biosurovinu
 8. Využitie a rozvoj „zelenej ekonomiky“
 9. Zvýšenie kvality vzdelávacej a vedecko-výskumnej sféry, súvisiacej s lesným bohatstvom štátu
 10. Pri všetkých uvedených cieľoch zakladajúci členovia trvajú na rešpektovaní nasledovných priorít:
 • Rešpektovať relevantné požiadavky občianskej spoločnosti (verejnosti - daňových poplatníkov) na ekosystémové služby, poskytované lesom a lesným hospodárstvom.
 • Rešpektovať dôležitosť ochrany prírodných hodnôt, súvisiacich s lesnými ekosystémami, najmä tie, ktoré sú definované v spoločnej politike EÚ pre ochranu prírody.
 • Rešpektovať nevyhnutnosť cieľavedomého a cieleného odstraňovania/zmierňovania príčin hynutia lesov vplyvom klimatických zmien, posilňovania rozlohy zdravých lesov ako jedného z najvýznamnejších úložísk CO2 na planéte.
 • Rešpektovať osobitosti, súvisiace s vlastníckymi právami k lesu, osobitne pri obmedzovaní obhospodarovania lesného majetku, najmä neštátnych vlastníkov.

 

PREZENTÁCIA CIEĽOV PLATFORMY

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

HORE